Celebrities Hot Sexy adult Story In Marathi

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit pddspb.ru
User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

Re: Celebrities Hot Sexy adult Story In Marathi

Unread post by sexy » 17 Aug 2015 04:57

शाहरुख अजुनही त्याचा हलवत होता. "तुम्ही जे रात्री केलेत ना त्याचा मी नुस्ता विचार केला तरी सुद्धा पहा माझा कसा उभा झाला. आणी दिपीका येस, तुम्हाला मी आजही माझा हलवुन दाखवणार आहे. गर्ल्स, याला म्हणतात ’मुठी’ मारणे!. मला एक सांगा तुम्ही कुणा मुलांना असे करताना पाहिले आहे का? सोनल तु नक्की एका दोघांचे हलवायला मदत केली असणार हो की नाही? आणी तु दिपीका? तु कधी कुणा मित्राला तुझ्या हाताने हलवायला मदत केली आहेस का?"

दिपीका परत लाजली. खर तर त्याच्या या चावट बोलण्याने तिला आतुन उकळ्या फुटत होत्या. शाहरुखसारख्या सुपर स्टारला तिने इतके उत्तेजीत केले होते याचाच तिला खुप आनंद होत होता. "हो सर. एकदा काय झाल मी आणी माझा मित्र सिनेमाला गेलो होतो. तिथे माझा मित्र मला खुप सतावा‌अयला लागला होता. पिक्चर पहाताना सारखा त्याचा हात माझ्या पॅन्टीत जात होता. त्याला थांबावयाचा एकच उपाय तेव्हा माझ्याकडे उरला होता, म्हणुन मी त्याचा हलवुन दिला.

"काही हरकत नाही दिपीका. आयुष्यात अशा गोष्टी करायला लागतात. त्यात काही वा‌इट वाटायची गरज नाही. मी तुला सांगु शकतो, त्या मुलाला काबुमधे ठेवायचा हाच सर्वात उत्तम मार्ग तु निवडलास. आणी खर सांगु, मी त्या मुलाच्या जागी असतो ना तर मलाही तुझ्या चड्डीत हात फिरवायला आवडल असत." शाहरुखने त्याचा सर्व ’चार्म’ त्याच्या आवाजात ओतत नाटकी आवाजात बोलला. "आणी सोनल डार्लींग तुझ्याही चड्डीत हात फिरवायला मी कधीही तयार आहे!"

"पण सर आम्ही तर चड्ड्याच घातल्या नाहित! मग तुम्ही आमच्या चड्डीत हात कसा घालणार?" दिपीका चावटपणे हसत बोलली.

"दिपीका मला काय म्हणायचे होते ते तुला कळलेय ना?’" शाहरुख सावरासावर करत बोलला. "पण खरच मी मनापासुन बोलतोय. मला तुमच्या नाजुक पुस्सीना चोळुन मालीश करायला मला खुप आवडेल."

"पण सर ते कसे शक्य आहे? तुम्ही तर आमचे टिचर आहात!" दिपीका थोड्या दुखीः स्वरात बोलली.

सोनल शाहरुखच्या मदतीला धावली. "सर तुम्ही माझी पुस्सी चोळा हो!" ती शाहरुखला त्याचा भला मोठा लंड हालवत मुटली मारताना पाहुन इतकी तापली होती की तिची पुच्ची पाझरायला लागली होती. शाहरुखच्या अगदी जवळ सरकत ती बोलली. "सर मला माझी पुस्सी तुमच्याकडुन चोळुन घ्यायची आहे, सर!"

शाहरुखने त्याचा एक हात लंडावरच ठेवला अन सोनलला त्याने जवळ ओढले. त्यचा हात तिच्या योनीवर नेत त्याने सोनलच्या योनीच्या पाकळ्या चिमटीत घे‌ऊन दाबल्या. तिची योनी हातात भरुन घेतली. तिची योनी ओली हो‌ऊन हाताला बुळबुळीत लागत होती. त्य‌एने एक बोट आत सारले तसे तिच्या तोंडातुन सुस्कारा निघाला.

त्या स्थितीतही सोनलने दिपीकाकडे वळुन बोलली,"दिपीका तुला एक सिक्रेट मला सांगायचे आहे." तिने परत एक हुंकार दिला.

दिपीकाचा खर तर तिच्या डोळ्यावर विश्वास बसत नव्हता. तिची फास्ट फेंड शाहरुख सरांना तिला पुस्सीत उंगली करायला स्वतःहुन आमत्रण देते आणी ते करवुन घेताना ती तिचे एक सिक्रेट, जे खर तर त्या दोघींच्या मधेच असायला पाहिजे ते शाहरुखच्या देखत उघड करते आहे याचेच तिला नवल वाटत होते. गोंधळुन तिने विचारले, "कुठल ग?"

सोनल तिच्या पुस्सीतल्या शाहरुखच्या बोटाच्या संचाराने आता धापा टाकायला लागली होती. "दिपीका तुला कधीपासुन हे सिक्रेट सांगायच होत. मी खर थांबणार होतेपण आता राहवत नाही.........आ...आ.......! सर किती मस्त वाटतय." शाहरुखने तिच्या क्लिटला बोटाने छेडले तसे ती जोरात हुंकारली.

दिपीका अजुन गोंधळली होती. सोनलच अस कुठल सिक्रेट आहे की ते तिला आत्ता या क्षणी सांगावस वाटतेय ते तिला समजत नव्हत. तिला शाहरुखच बोट सोनलच्या पुस्सीत जोरात हलताना दिसत होते.

"ए काय आहे ते सांग ना लवकर भाव न खाता." तिने चिडुन सोनलला सांगीतले. शाहरुखचे बोट तिच्या मैत्रीणीच्या पुस्सीला जबरदस्त चाळवत सुटल होत. इतकी की तिलाही तिची पुच्ची चोळावीशी वाटत होती, पण शाहरुख सरांसमोर तिला थोडी लाजही वाटत होती.

सोनलचे पाय लटपट करायला लागले तशी ती मटकन पलंगावर बसली. हात मागे ठे‌उन रेलुन तिने मस्तपैकी पाय फाकवले. त्यामुळे शाहरुखला त्याचे बोट घालायला व्यवस्थित जागा मिळाली. एका हाताने स्वतःचा हलवत तो दुसऱ्या हाताने तिला झकास उंगली करत होता.

सोनल पाठी मागे रेलत हाताचा आधार घेत तिची कंबर वर करत शाहरुखच्या बोटावर तिची पुस्सी घासत होती. तिला मिळणाऱ्या आनंदाने तिचे डोळे बंद झाले होते. तिने कष्टाने डोळे उघडले अन दिपीकाकडे पाहत ती बोलली,"तुला माझा बॉनी अंकल माहित आहे?

दिपीकाने मान हलवली.

"अग मधे पप्पा आणी मम्मी अमेरिकेला गेले होते. तेव्हा मी त्यांच्याकडे रहायला गेली होती." धापा टाकत सोनल बोलली.

दिपीकाला कळेना, "अग त्याचा आणी शाहरुख सर तुला उंगली करताहेत याचा संबंध कय?"

"अग एक तर खर. श्रीदेवी आंटी एक दिवस चेन्ना‌इला गेली होती. आम्ही दोघेच घरात होतो. त्यावेळी मला बॉनी अंकलने मला एक मजा शिकवली."

"मजा?" दिपीकाला काही न कळल्याने ती आणखी चिडुन बोलली.

"कसली मजा सोनल?" शाहरुखने उत्सुकतेने विचारले.

"अग त्याने माझे सिल तोडले!" सोनल मोठ्या फुशारकीने बोलली. शाहरुखच्या हाताला ती कंबर उचलुन जोरात पुच्चीवर रगडत होती.

"म्हणजे काय?" दिपीला चित्कारली.

"अग त्याने मला फक केले! तेव्हा जशी मला मजा आली तशीच आता येते आहे आणी आत्ता या क्षणीही मला माझ्या पुस्सीत काहीतरी घालुन घ्यायचे आहे!" सोनल मोठ्याने सुस्कारत, थोडी किंचाळत बोलली.

ते ऐकुन शाहरुखने त्याचे बोट धापा टाकणाऱ्या सोनलच्या पुस्सीतुन बाहेर काढले व तो उभा राहुन सोनलच्या जवळ बेडशी तिच्या पायाच्या मधे उभा राहिला.

"सोनल तुझ्या नाजुक पुस्सीत घालुन द्यायला माझ्याकडे काहीतरी आहे." असे बोलत तो तिच्या अगदी समोर तिच्या गुलाबी पुस्सीच्या भोकाच्या अगदी समोर त्याचा लंडाचा सुपडा झुलवत तो उभा झाला.

दिपीचाच्या डोक्यात ट्युब पेटली. सर काय करणार हे लक्षात येताच ती ओरडली. "सर अस करु नका ! सोनलला दुखेल!" दिपीका स्वतःच्या तोंडावर हात दाबत घाबरुन किंचाळली.

"सर नाही तस्सच करा! दिपिका मी बॉनी अंकलचा माझ्या आत घेतला तेव्हा प्रथम थोडे दुखले. नंतर कुठे दुखले होते? " सोनल तितक्याच मोठ्या आवाजात चित्कारली. "मला माझ्या पुस्सीत घालुन दाखवा तुमचा!"

शाहरुखच्या लंडाने सोनलच्या उघड्या योनीमार्गाला स्पर्ष केला. सोनल हुंकारत बोलली, "सर येस! येस! येस! सर........!"

शाहरुखने हलकासा धक्का दे‌ऊन त्याचा लंड आत ढकलला. हळु हळु करत त्याचा पुर्ण लंड त्याने तिच्या योनीत घुसवला. सोनल हुंकारत होती. "थॅंक यु शाहरुख सर........!’

दिपीका तिची मैत्रीण सोनलला शारुख सर फक करताना पाहत होती. तिच्या पायातले बळ जणु नाहिसे झाले अन तिही त्यांच्या शेजारी पलंगावर बसली. आयुष्यात तिने इतका उत्तेजीत करणारा प्रसंग पाहिला नव्हता. सोनलल होणारा आनंद पाहुन तिला राहवेना. ती तिची पुस्सी स्वतः जोरा जोरात बोटाने चोळु लागली. शाहरुखचा भला मोठा लंड सोनलच्या पुस्सीत पुर्ण अदृश्य होतोय यावर तिचा विश्वासच बसत नव्हता. तिचा हात अजुन जोरात तिच्या योनीत चालु लागला.

शाहरुख आता त्याचे कुल्ले पुढे मागे हलवत असताना त्याचे ते घुड सोनलच्या पुच्चीत आत बाहेर होताना ती अगदी जवळुन वाकुन वाकुन पाहत होती. सोनलच्या पुच्चीतल्या पाण्याने चकाकणारे त्याचा लंड एखाद्या जिवंत प्राण्यासारखा तिच्या भोकात आत बाहेर करत होता. तिला वाटले की त्याने सोनलला कदाचीत दुखेल, पण सोनलला त्याचे काहीच वाटत नव्हते. ती सहजपणे काहीही तक्रार न करता मजेत पलंगावर पहडुन शाहरुखच्या कमरेवर हात ठे‌ऊन आनंद घेत होती.

दिपीका सोनलच्या चेहऱ्यावरचे भाव निरखत होती. हळु हळु आनंदाचा भडीमार असह्य हो‌ऊन सोनल थरथरु लागली. "आ‌ईग किती छान! आ..इ..ई....ग! माझा क्लायमॅक्स जवळ येतोय. हे भगवान! मी मेले! आ‌ईग.............!"

शाहरुख तिला प्रोत्साहन देत होता. "येस सोनल! व्हेरी गुड सोनल!. उडव तुझा फवारा माझ्या लंडावर!" अस म्हणतानाच तोही ताठ झाला, एक हुंदका देत त्याने त्याचा लंड सोनलच्या योनीत जोरात धक्का देत खोलवर ढकलला. त्याचा घशातुन येणारा तो विचित्र आवाज ऐकुन दिपीकाने ओळखले की सर सोनलच्या योनीत पिचकाऱ्या मारताहेत, आणी त्याचा सर्व रस सोनलच्या योनीतच फवारला जातोय.

ते सगळे दृश्यच इतके अदभुत व उत्तेजक होते की त्या आवेगात दिपीकाही झडायला लागली!

शाहरुखच पुर्ण गळला तेव्हा त्याने त्याचा नरम दिसणारा लहान झालेला लवडा त्याने सोनलच्या भोकातुन बाहेर काढला.

सोनल होती तशीच पाय फाकवुन पसरली होती. शाहरुखचा चीक तिच्या योनीच्या मुखातुन उतु जात होता व तिच्या मांड्यावरुन खालच्या बेडशीटवर सांडत होता. "ओ सर! मी काय करु? तुम्ही माझ्या पुस्सीत इतका रस सोडला आहे की खालची चादर ओली व्हायला लागली आहे!"

शाहरुख प्रेमाने सोनलच्या पुस्सीचे निरक्षण करत होता. "नो प्रॉब्लेम बेबी! थांब मी तुला टिश्यु पेपेर देतो. तोपर्यंत तुझी बोटे तुझ्या पुस्सीवर धरुन ठेव. म्हणजे खाली सांडणार नाही."

दिपीका अजुनही डोळे घट्ट बंद करुन पुस्सी जोरात चोळत, झडत होती. "सोनल मीही पोचले माझ्या क्लायमॅक्सला!" तिच्या या शब्दाने सोनल व शाहरुखेने तिच्याकडे आश्चर्याने पाहिले.

दिपीकाने डोळे उघडले तेव्हा तिला आश्चर्याचा धक्काच बसला. कारण शाहरुख तिच्यासमोर उभा झाला होता. त्याने वाकुन गुडघ्यावर बसुन तिच्या योनीवरचा तिचा हात दुर केला. त्याने काहीही न बोलता त्याचे तोंड दिपीकाच्या योनीवर ठेवले आणी जीभ लांब करुन तो तिची क्लिट चाटु लागला.

त्याच्या जीभेच्या स्पर्शाने दिपीका तिच्या शरीरातुन उठलेल्या कामुक भावनांनी जणु थिजुन गोठली. "सर हे तुम्ही काय करता? सोनल बघ, सर माझी पुस्सी चाटताहेत बघ!" ती चेकाळुन ओरडायला लागली. पण त्याची जीभ मात्र तिला अदभुत अन अनोखे सुख देत होती.

"आ‌ईग! किती छान वाटतय!" ती चित्कारत तिची योनी शाहरुखच्या तोंडावर रेटत होती. त्याने तिला पलंगावर साफ झोपवली. तिही काही प्रतिकार न करता त्याला हवे ते करुन देत होती. जसा तो तिच्या योनेवर तोंड दाबुन तिची क्लिट चाटु लागला, तिची उत्तेजकता अनिवार हो‌ऊ लागली.

तिचे बांध आतुन कोसळु लागले. ती "आ...आ.....आ.....ई......घ......!!" असे ओरडत असताना तिची पुस्सी रस सोडु लागली अन शाहरुख भान विसरुन चाटत राहिला. तो तिच्या शरिरावरुन सरपटत वर सरकला अन तिचे सुजलेले टपोरे स्तनाग्र चोखु लागला. तिचे डोळे बंद झाले व तिच्या तोंडातुन हुंकार सुटु लागले.

ती त्याच्याकडे पहात असतानाच त्याने त्याचा नुकताच गळुन नरम पडलेला लंड हातात घेतला. त्याच्या लवड्याच्या सुपड्यावर त्याच्या विर्याचा एखादा थेंब अजुनही चमकत होता. तो काय करतो आहे हे ती पहात असताना त्याने तिच्या योनीच्या फटीत लवडा घासला व तो थेंबही त्याने तिच्या योनीवर सारवला. सगळ्या योनीमुखावर विर्य लावल्यावर त्याने त्याचा अजुन नरम असलेल्या लवड्याला तिच्या पुस्सीत घालायचाही प्रयत्न केला. पण त्याच्या लवड्यात अजुनही जान आली नव्हती! अजुन तो मलुल होता!

User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

Re: Celebrities Hot Sexy adult Story In Marathi

Unread post by sexy » 17 Aug 2015 04:58

तिघही जण धापा टाकत त्यांचा जोरात चालणारा श्वास परत सामान्य करण्याच्या प्रयत्नात होते.

"सर!" सोनल अजुनही चेकाळलेली होती. ती खिदळत शाहरुखकडे प्रेमळ नजरेने पाहत बोलली,"सर तुम्ही आणी मी फक केल!"

"का तुला आता वा‌इट वाटतय का?" त्याच्या प्रश्नाकडे तिचे लक्ष कुठे होते? तिचा आनंद नुसता उतु जात होता.

सर्व जण शांत झाले. फक्त त्यांच्या जोरात चालणाऱ्या श्वासांचे आवाज त्या रूममधे येत होते. सोनलला अजुन विश्वास बसत नव्हता. श्वास परत मिळवायचा प्रयत्न करताना सोनल शाहरुखला बोलली, "सर तुम्ही मला खरच फक केले! सर मला परत फक कराल?"

"हे बघ खर तर आपल्या क्लासच्या सिलॅबसमधे हा कोर्स नाही. तरी सुद्धा आपण तुझे समधान हो‌इ पर्यंत परत परत रिपीटेशन करायचा प्रयत्न करु. पण या दिपीकाचे काय? ती बिचारी एकटीला बाजुला बसवुन, तिला मी अस वाऱ्यावर सोडु शकत नाही. तस केल तर तिला बिचारीला त्याचे किती वा‌इट वाटेल. अस एकट बसुन त्याचे थोडेही वैषम्य वाटुन तिला दुखीः करायची माझी अजीबात इच्छा नाही."

दिपीकाने सोनलकडे पाहिले व ती हसली. "तु माझी बिलकुल काळजी करु नकोस. तु तुला जे आवडेल ते तु खुशाल कर. मला काहीही वा‌इट वाटणार नाही. आणी सरांचे ते धुड मी माझ्या चिंगुल्या छकुलीत घेणार नाही कारण ते तिथे मावणारही नाही.

मला फक्त सरांचे माझी पुस्सी चाटणे मात्र खुपच आवडते. मी आधी याविषयी फक्त ऐकुन होते पण कधीही मला माझी पुस्सी कुणाकडुन चाटुन घ्यावेशी वाटली नाही, कारण मी एखाद्याला तसे करायला दिले ना, तर तो मी सांगीन तिथे न थांबता, माझ्याबरोबर काय काय करेल त्याची मला खात्री नाही. त्याला कदाचित मला फक करावेसे वाटेल आणी तसे कुणी केले तर माझी पुस्सी मग व्हर्जीन कशी राहिल?"

शाहरुखने अजुनही त्याच्या धुंदीत होता व त्या सेक्सी मुलीकडे पहात होता. दिपीकाच ऐकुन तो हसला. त्याला पुर्ण कल्पना होती तिच्या तिने जपुन ठेवलेल्या तिच्या नाजुक कौमार्याचा भंग कोण करणार आहे ते!

**********

दुसऱ्या रात्री जेव्हा मुलींनी शहरुखच्या रूममधे प्रवेश केला तेव्हा शाहरुख आधीच नग्नावस्थेत बसुन त्यांची वाट पहात होता. त्याने दोघेंना आत घेतले. तो दार लॉक करतनाच दोघींनी आपले कपडे फटाफट उतरवले.

त्या दोघे नागड्या होताच त्यांच्या दिशेने फ्लायिंग किस करत त्याने सोनलचा हात पकडलला व तिला भिंतीवर लोटुन तो तिचे चुंबन घे‌ऊ लागला. त्याच्या जीभा एकीमेकींशी खेळत असताना त्याने त्याचे पाय किंचीत फाकवले व एका हाताने सोनलचा पाय उंचावला व तिच्या उघड्या पुच्चीत त्याचा लंड पेलेला. त्याने तिचे नितंब पकडुन तिला अंगावर ओढले व तिच्या पुच्च्चीत खोलवर त्याचा लंड ढकलला.

सोनल आनंदाने तिच्या शरीराशी त्याचे चाललेले अत्याचार बराच वेळ सहन करत होती. तिच्या तोंडातुन उसासे येत होते. त्याने तिला जवळ जवळ त्याच्या कडीवर उचलुन घेत तो तिला धक्के मारु लागताच तिचा बांध फुटला व ती आवेगाने झडु लागली.

त्याने तिला हलकेच पलंगावर ठेवले व तो पलंगाच्या दुसऱ्या टोकावर स्वतःच्या योनीत बोटे चालवणाऱ्या दिपीकाकडे पाहिले.

"सर तुम्ही दोघे कामक्रिडेत मग्न असताना किती उत्तेजीत झाला होता." हे बोलतानाही दिपीका तिची बोटे पुस्सीत जोराने चालवत होती व सुस्कारत होती.

शाहरुख सोनलच्या पायामधे गेला व तिची पुस्सी चाटु लागला. बराच वेळ तिची पुस्सी चाटुन तिची क्लिटशी जीभेने खेळुन तो तिच्या अंगावरुन सरपटत वर सरकला व तिला त्याच्या घट्ट मिठीत घेतले. तिच्या ओठांचा एक प्रदिर्घ किस घे‌उन तो वाकुन तिचे स्तनाग्र चोखायला लागला. तिची चॉकलेटी निप्पल चोखताना त्याने त्याचा खुप ताणलेला लंड तिच्या पुस्सीत परत घातला. दणादण धक्के देत तो तिला चोदु लागला. लंड तिच्या पुच्चीत पुर्ण आत घालुन तो परत पुर्ण बाहेर काढत होता. त्याचे तोंड अजुनही तिच्या स्तनांवर तिच्या निप्पलचा आस्वाद घेत होते. कामातुर झालेली ती मुलगी सुखाचा अतिरेक सहन न झाल्यामुळे परत परत त्याच्या लंडावर झडत होती.

त्याने वळुन दिपीकाकडे पाहिले. ती त्यांची रतीक्रिडा तल्लीन हो‌ऊन पहात होती. त्याला कल्पना होती की तीही नक्की त्याच्याबरोबर संभोगाला आतुरलेली आहे.

"मी तुझी पुस्सी खा‌ऊ?" शाहरुखने तिच्या दिशेने झुकत त्या कामातुर सुंदर युवतीला विचारले.

"ओ येस! सर प्लिज..... माझी पुच्ची चोखाना ना शाहरुख सर!" ती हुंकार देत बोलली.

त्याने त्याचा अद्द्यपही पुर्ण उत्तेजीत असलेला लंड सोनालीच्या पुच्चीतुन बाहेर काढला व तो वाकुन दिपीकाच्या योनीचा आस्वाद घे‌ऊ लागला. तिला दोन वेळा झडुन तृप्त झाल्यावर त्याने तिच्या मोठ्या गोल स्तनांवर त्याचा मोर्चा वळवला. तिची पुर्ण उन्नत हो‌ऊन लांब झालेली निप्पाल चोखताना त्याला जाणवत होते की ती अगणीत वेळा झडत होती. ती पुर्ण तयार झाली आहे हे पाहुन त्याने त्याचा लांब लंड तिचे पाय फाकवुन तिच्या योनीच्या फटीत चोळला.

तिचे चुंबन घेत तिच्या पुच्चीच्या ओठावर लंड फिरवत त्याने तिला विचारले, "मला तुला चोदायचे आहे दिपीका, कॅन आय?"

"नको न सर!" कामुक आवाज करत त्याची चुंबने घेत ती उत्तरली.

"कम ऑन दिपीका तुला मजा ये‌इल. एकदा करुन तर पहा! परत परत मला करायला सांगशील! विचार तु तुझ्या मैत्रिणीला मी खर बोलतो का खोटे!" तिने तिचे पाय अजुन फाकवुन त्याला तिच्या अंगावर ओढले.

"पण सर मी अजुनही वर्जिन आहे!" ती त्याच्या कानाशी खुसफुसली.

"आय नो दिपीका आणी मला तुझ्या वर्जिन पुच्चीचे उदघाटन करायची इच्छा आहे." त्याने तिच्या पुच्चीच्या भोकात लंड घालत तिला चुंबत तिच्याकडे पहात बोलला.

"नको न सर!" हे बोलताना तिचे डोळे बंद होते. तिच्या हाताने त्याच्या गळ्याला घट्ट मिठी मारली होती व तिची कंबर उंचावत, धापा टाकत, ती त्याच्या लंडाला तिच्या पुस्सीत ढकलत होती.

"सर नको न! मी खरच घाबरते फ....फ.....त्याला..." पण तिने त्याला खालुन असा धक्का मारला की त्याचा सुपडा तिच्या योनीच्या भोकात इंचभर आत शिरला. "सर बाहेर काढा ना!"

"ओके! ठिक आहे! मी बाहेर काढतो." तो असे म्हणाला व त्याने एक धक्का मारुन त्याचा लंड आणखी इंचभर आत घातला. तिची गरम योनी ओली चिंब होती पण खुप टा‌ईट होती.

"शाहरुख सर तुम्ही कधी बाहेर काढणार?" ती कंबर उचलुन धक्का मारत बोलली.

तो जोरात तिचे स्तन दाबत दुसते निप्पल चोखत होता. त्याच्या या चाळ्यांनी तिची पुस्सी "खुल जा सिम सिम" म्हणल्यासारखी उघडत चालली होती व त्याचा लंड अर्धा आत शिरला होता.

"मी लवकरच बाहेर काढणार आहे हं! " त्याने तिच्याकडे पाहिले. तिही त्याच्याकडे पाहत होती. तिच्या डोळ्यातले कामुक भाव न्याहळत त्याने एक जोरदार दणका दिला. त्याचा लंड तिच्या योनीच्या कौमार्यपटलाला स्पर्ष करताच तिच्या डोळे वेदनेने विस्फरले व मोठे झाले. त्याने एक आणखी एकदा त्याचे कुल्ले तिच्या योनीवर दाबले.

ती धापा टाकत होती."सर तुमचा तो... माझ्या आत आहे." ती हलकेच पुटपुटली. "शाहरुख सर तुमचा कॉक माझ्या पुस्सीत आहे!"

त्याने तिचे प्रेमाने चुंबन घेतले. "येस माय डार्लींग! तुझे म्हणणे अगदी खर आहे. पण मी त्याला लवकरच बाहेर काढणार आहे. " तो हळु हळु कंबर वर करत त्याचा लंड बाहेर काढु लागला.

दिपीका विचारात पडली. खर तर तिला इतकी मजा येत होती की त्याने त्याचा लंड बाहेर कढावा असे तिला बिलकुल वाटत नव्हते. "नको सर थांबा! अजुन थोडा वेळ असु द्या."

User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

Re: Celebrities Hot Sexy adult Story In Marathi

Unread post by sexy » 17 Aug 2015 04:58

शाहरुखने परत लंड तिच्या पुच्चीत ढकलला. मग तो वर खाली होत तिला चोदायला लागला. तो अगदी हळुवारपणे तिला न दुखवता करत होता. तिच्या पिंगट डोळ्यात पहात त्याने तिला हळुवारपणे मिठीत घेतला. त्याचा लंड तिच्या कौमार्य पटलापर्यंत पोचला होता. दिपीका थरथरत होती. संपुर्ण शरीरात कंपने होत असताना तिची योनी एका लंडाभोवती प्रथमच पाणी सोडत होती.

तिच्या स्वतःच्या बोटाने ती तिची पुस्सी चोळायची त्यापेक्षा शाहरुखचे चोदणे तिला खुप मस्त वाटत होते. नव्हे तिच्या शरीरातुन उठणाऱ्या त्या संवेदना तिला प्रचंड आवडल्या होत्या. तिला आता कळत होते सोनल शाहरुखकडुन फक करायला इतकी आतुर का होती.

शाहरुखला माहित होते की त्याला सेक्ससाठी अजुन एक खास गुलाम मिळाली आहे. तो तिला हळुवारपणे चोदत राहिला. तिही हळुवारपणे सतत स्खलन पावत मजेत त्याचे धक्के सहन करत राहिली. थोडावेळ असे चालल्यावर त्याने तिच्या कानात कुजबुजुन सांगीतले,"आता माझा गळणार आहे."

तिच्या सर्वांगातुन कंपने जात होती. शाहरुखने तिला एक जोरदार धक्का मारला व तो म्हणाला,"दिपीका आय ऍम कमींग इन युवर पुस्सी!"

शाहरुखने बाथरूममधे जा‌उन त्याचा लंड साफ केला व दिपीकाची योनी साफ केली. तिच्या कौमार्याचा बळी गेल्यच्या खुणा तिच्या मांडीवर पडल्या होत्या, त्या त्याने पुसुन काढल्या.

त्या मुलींना बराच वेळ गप्पांमधे रंगवल्या नटरच त्याने त्यांना जा‌ऊ दिले. त्याला बाकी कुणाला शंका घ्यायला वाव द्यायचा नव्हता. विषेशतः त्या दोघींच्या मित्रांना.

त्याशिवाय त्याचा डोळा इतर विद्यार्थिनींवर होताच. त्या दुसऱ्या मुलींनाही त्याच्या या स्पेशल कोचिंग क्लासची गरज होतीच. त्याने दिपीका व सोनलला पुढच्या आठवड्यात पुढचे प्रायव्हेट सेशन करुया असे सांगुन शेवटी कटवले.

*********

दुसऱ्या रात्री दिपीकाने व सोनलने आधी ठरवुन रणबीर व इम्रान बरोबर मस्ती करायचा प्लान बनवला. जेवण झाल्यावर त्यांनी त्या दोघा मुलांना आपल्या रूममधे बोलावला. गप्पा मारता मारता त्या मुलांनी त्यांच्या शरीरावरुन हात फिरवायला कधी सुरवात केली, व त्यांचे हात मुलींच्या चड्डीवर कधी गेले हे कुणालाच कळले नाही.

"ए रणबीर माझा स्कर्ट खुप टा‌इट आहे. मला कमरेला खुप टोचतो आहे. मी काढु का माझा स्कर्ट?" दिपीकाने त्याच्या कानात कुजबुजत विचारले.

रणबीरचा आपल्या नशिबावर विश्वास बसत नव्हता. दिपीकाचा विचार बदलण्यापुर्वी त्याने तिला त्या शुभ कार्यात मदत करायला प्रारंभ केला. दिपीकाच्या कमरेखाली फकत छोटी चड्डी उरली होती. तिच्या नरम मुलायम चडीवर हात फिरवत तो तिची पुच्चीच्या पाकळ्या चाचपु लागला.

सोनल काही तितकेही बोलायच्या भानगडीतही पडली नाही. तिने सरळ तिचा स्कर्ट उतरवला व तिची पॅंटीही जमिनीवर टाकली. इतकेच नाही तर इम्रानची शॉर्टही तिने काढुन टाकली.

"इम्रान तुझा कधी कोणी चोखला आहे का? कधी कोणी तुला ’ब्लो जॉब’ दिला आहे का?" त्याचा लंड हाताच्या मुठीत घे‌ऊन दाबत सोनलने धीटपणे त्याच्या डोळ्यात पहात विचारले.

इम्रानची तर विकेटच उडाली. अक्कल आल्यापासुन व उठायला लागल्यापासुन त्याने अनेक मुलींवर ला‌इन मारुन पाहिली. पण प्रत्येक मुलीला त्याचा मामाची सही तरी हवी असायची किंवा मामुशी ओळख करुन घ्यायची प्रत्येक मुलीची इच्छा असे. पण त्याला असे कधीच कोणी विचारले नव्हते. त्यामुळे सोनालचे शव्द कानावर पडताच त्याने त्याचा जांग्या पटकन उतरवला. त्याचा लांब व निमुळता लंड सोनलने फारसा विचार न करता तोंडात भरुन घेतला.

आ‌इस कॅन्डी चोखावी तस चोखत व चाटत ती त्याचा बार उडायला ये‌इपर्यंत चोखत राहिली. तिला त्याचा गळणार हे कळताच ती मागे हटली.

"ए अस काय करतेस सोनल." इम्रानने प्रेमळ तक्रार केली. "अग माझा शॉट उडायच्या बेतात आहे."

सोनलने त्याचा एक किस घेतला व ती त्याला झोपवला व त्याच्या नग्नावस्थेत असलेल्या शरीरावर सरपटत चढली. "इम्रान ते मी नंतर करीनच. पण आत्ता आपण काही तरी तु जास्त उत्तेजीत होशील अशी गंमत करु. तुझा शॉट मी तुला माझ्या शरीराच्या आत मारायचा मी चान्स देणार आहे."

त्याच्या पुढचा धक्का इम्रानला पचवायला बराच वेळ लागला. कारण ती बया त्याच्या मांड्यावर बसली व तिने तिची पुच्ची त्याच्या लंडावर आणली व त्याच्यावर ती हळु हळु बसत त्याचा तळमळणारा लंड तिने स्वतःच्या पुच्चीत भरुन घेतला.

खर तर त्याची अस करायची मानसीक तयारी झाली नव्हती. अस काही पहिल्याच दिवशी सोनलबरोबर असे काही करायला मिळेल असा त्याने कधी विचारही केला नव्हता. त्याची ती चिलबिचल बघुन सोनल मनापासुन हसली. इम्रान त्यामुळे आणखी भांबावला व शेवटी तो स्वताःवरचा ताबा गमा‌ऊन तिच्या पुच्चीत गळु लागला. सोनलला त्याच्या चेहऱ्यवरचे भाव पाहुन हसु फुटले व ती त्या नवशिक्या प्रेमीला जोरा जोराने चोदु लागली. त्याच्या लंडातुन शेवटचा थेंब निधे पर्यंत ती त्याला चोदत होती. त्याचा लंड तिची पुस्सी जणु पिळुन काढत होती. तो गळायचा थांबल्यावर तिने स्वतः पलंगावर पालथे हो‌ऊन त्याला वर चढवला व आणखीन चोदुन घेतले.

पलीकडच्या दिपीकाच्या पलंगावर रणबीर व तिची गाडी सुसाट निघाली होती. त्याची बोटे तिच्या पुस्सीत जोराने चालत होती. पण तिला अजुन खरी मजा येत नव्हती. तिने अंगावरचा टीशर्ट काढला. ब्राही उडवली. त्याचा चेहरा पकडुन त्याच्या तोंडात तिने स्वतःचा स्तन भरवला व त्याला तिचा निप्पल चोखायला लावला. त्याने तिची चड्डी काढायचा प्रयत्न करताच त्याला विरोध न करता उलट त्याला मदत केली.

रणबीरने त्याचा लंड बाहेर काढला होता. खर तर तो आता इतका उत्तेजीत झाला होता की त्याला तिच्या पुस्सीमधे त्याचा लंड घालुन तिला ठोकायचे होते. त्याने तिच्या नकळत तिच्या पुस्सीच्या फटीत त्याचा लंड हळुच आत सारला.

दिपीकाला तिच्या चुतीत त्याचा लंड जाणवताच तिने विरोध न करता तिची कंबर उचलुन पुस्सी वर केली व खालुन एक धक्का मारला. त्या धक्क्याबरोबर त्याचा लंड तिच्या पुच्चीत आर्धा अधीक आत गिळला गेला. तिने तिच्या पायाचा विळखा त्याच्या कंबरेला घातला व पावलांच्या टाचेने ती त्याच्या कुल्ल्याना दाबत त्याचा लंड तिच्या पुच्चीत पेलु लागली.

त्यानेही जोरदार धक्के मारत दिपीकाला चोदाण्यास सुरवात केली. त्याच्या लंडाला तिची वाफाळलेली घट्ट योनी जणु घुसळुन काढु लागली. तिला जणु त्याच्या लंडातली मल‌ई तिच्या पुच्चीत खेचुन घ्यायची होती.

"तुला माझ्या पुस्सीत गळायचे आहे?" तिने धापा टाकत त्याला प्रश्न केला.

"हो मला तुझ्या पुच्चीत माझे पाणी सोडायची मजा अनुभवायची आहे." त्याने तिला हलक्या आवाजात सांगीतले.

"मला ही." तिने कामुक आवाजात त्याला परवानगी दिली.

ते ऐकताच तो तिच्या पुच्चीच्या तळाशी त्याच्या पिचकाऱ्या मारु लागला. तिची पुच्ची त्याने अगदी भरुन टाकली. त्याच्या गोट्या दुखेस्तोवर तो शॉट मारत राहिला. पण ती त्याच्या प्रत्येक पिचकारीची मजा घेत राहिली.

दमुन ते सर्व निद्राधिन झाले. पण ती तरुण मुले होती. गळला तरी त्यांचा परत उठायला काही फार वेळ जायचा नाही. ते परत ऊठायचे व मुलीना ऊठवायचे आणी ठोक ठोक चोदायचे. त्या मुलींना तेच हवे होते. सकाळी ऊठल्यावर त्या मुली अशा पाय फाकवुन का चालतात याचा बाकिच्या सर्वांना प्रश्न पडला.

पुढचे दोन दिवस प्रत्येक वेळी रणबीर दिपीकाला एकटीला गाठे, किंवा इम्रान सोनलला, ते त्यांचे सदैव उठलेले लंड त्यांच्या भुकेल्या पुच्चीत घालुन त्या मुलानी मजा केली.

शाहरुख काही एक आठवडा थांबु शकला नाही. तिसऱ्याच दिवशी त्याने त्याच्या आवडत्या शिष्यांना खाजगी कोचींगसाठी परत बोलावले. प्रत्येक दिवसा आड त्यांना बोला‌ऊन त्या दोघींना त्याच्या रूममधे बोलवुन भरपूर चोदले. त्यांच्या पुच्च्या चोखुन त्याने त्यांना लंड व्यवस्थित चोखायला शिकवले. त्या मुली त्याच्या शिकवण्याचा आनंद लुटत व त्याने शिकवलेल्या ’ज्ञ्याना’चा वापर जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा आपल्या मित्रांवर केला.


******समाप्त****** :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: