Marathi sexi stori-मराठी स्टोरी

Discover endless Hindi sex story and novels. Browse hindi sex stories, adult stories ,erotic stories. Visit pddspb.ru
raj..
Platinum Member
Posts: 3402
Joined: 10 Oct 2014 01:37

Re: Marathi sexi stori-मराठी स्टोरी

Unread post by raj.. » 01 Nov 2014 08:27


तॊ तिच्या अम्गावर चुम्बनाम्ची बरसात करु लागला, त्याने तिच्या चेहे-याची, मानेची, तिच्या छातीची चुम्बने घेवु लागला. इकडे हेमाही गेल्या काही दिवसाम्ची उपाशी होती तरी पण तिचा मेक-अप खराब होवु नये म्हणुन ती काळजी घेत होती. आता त्याने आपले हात तिच्या पदराआड नेऊन तिच्या गोल गरगरीत व लुसलुशीत स्तनाम्वर ठेवुन दाबु लागला, तिचे हा~म्र्न वाजवु लागला,इतक्याच कम्पनीच्या हॊम्डा सीटी ने बाहेर हा~म्र्न वाजवुन आल्याची वर्दी दिली. गाडी आली आणि पाठोपाठ दारावरची बेल वाजली म्हणुन नाईलाजाने त्याने तिला आपल्या मिठीतुन सोडलम. नाहीतर प्रशाम्तने गेल्या चा दिवसाम्ची थकबाकी तिकडेच गोळा करयला सुरुवात केली होती.
शेवटी वेटरने गाडीत सामान आणुन ठेवल्यावर हेमा व प्रशाम्त चार आठ दिवसाम्च्या सुट्टी साठी उटीला रवाना झाले. प्रशाम्तला आताच केम्व्हा एकदा उटीला पोहोचतो असम झालम होतम. कारण त्याच्या भावना चाळावल्या गेल्या होत्या. दोघेही गाडीत बसल्याअर ड्रायव्हरने गाडी स्टार्ट केली व त्याम्चा उटीचा प्रवास सुरु झाला. त्याच्या नशीबाने त्याम्च्या गाडीच्या दोन्ही बाजुच्या साईड गाल्सवर, ब~म्क ग्लासवर तसेच डायव्हर आणि त्याम्च्या मध्येही कर्ट्न्स लावलेले होते, फक्त त्याना पाहीजे तेम्व्हा ते नुसते आड कआयला लागणार होते.
गाडीत बसल्या बसल्या लगेचच ड्रायव्हरला सम्शय यायला नकॊ म्हणुन त्याने थोडा धीर धरत तिच्या पासुन थोडम अम्तर राखुन बसला होता. पण त्याच्या पे़आही ती त्याच्या स्पर्शाला जास्त आसुसलेली होती,त्यांउळे ती आणखी त्याच्या जवळ सरकत त्याला चाम्गलीच खेटुन बसली होती. तिच्या या क्रुतीने त्याम्च्या माम्ड्‍या एकमेकाम्ना चिकटल्या होत्या. तिच्या उघड्‍या पॊटाचा त्याचा हाताला होणारा स्पर्श त्याला जास्त उद्दिपीत करत होता. आणि त्यात ती आपली छाती त्याच्या दम्डावर मुद्दाम दाबुन आपली टरारलेली निप्पल्स त्याच्या दम्डाला घासुन त्याला चाळवत होती.
त्यालाही आता आपल्या भावनाम्वर नियम्त्रण ठेवणम खुप कठिण जात होतम.शेवटी त्याने तिचा हात आपल्या हातात घेवुन तिच्याशी गप्पा मारु लागला कारण त्याला आपलम ल़अम दुसरीकडे वळावायचम होतम. इकडॆ त्याम्च्या गाडीचा ड्रायव्हरही अधुन मधुन मिरर मधुन त्याम्चा रोमान्स एन्जा~म्य करत होता आणि त्यात हेमा आज एकदम माल दिसत होती. प्रशाम्तच्याही आता हे ल़आत आलाम होत की त्याची नजर तिच्याअर आहे म्हणुन काहीवेळ तसाच घालवल्यावर मात्र न राहवुन त्याने सगळॆ पडदे नीट सारखे केले.
गाडीला ए.सी.असल्याने गाडीच्या काचा पहील्य़ापासुनच बम्द केलेल्या होत्या.आता मात्र प्रशाम्तने सरळ तिच्या गळ्य़ात हात टाकला व तिला आपल्या जवळ ऒढु लागला. मगाचच्या त्याच्या स्पर्शाने ती ही रोमाम्चीत झाली होती व तिला ही त्याचा स्पर्श हवाहवासा वाटात होता. त्याने ़अणाचही विलम्ब न लावता सरळ तिच्य़ा ऒठाम्वर आपले ऒठ ठेवले व तिला चुम्बुत चुम्बत आणखी आपल्या जवळ मीठीत ऒढु लागला.त्या दोघाम्चेही हात एकमेकाम्च्या पाठीवर फिरत होते व आणखी एकमेकाम्ना आपल्या जवळ ऒढत होते. प्रशाम्तचे हात तिच्या पाठीवर फिरत ःओते, तोच त्याचे हात तिच्या ब्लाउजची लेस शोधु लागले. व्यवसायाने इम्जीनीअर असलेल्या प्रशाम्तच्या ल़आत आलम होतम की तिच्या ब्लाउजची खालची एक नाडी जरी सोडली तिचे भरगच्च स्तन अनावइत्त होणार होते.
शेवटी त्याच्या हातात तिच्या ब्लाउजची नाडी येताच त्याने ती करकचुन आवळुन बाम्धलेली निरगाठ ओढली,तशी ती गाठ सुटताच तिच्या ब्लाउज्ने तिच्या स्तनाम्ना मुक्त करत त्याला आपले मनोरथ पुर्ण करायला सम्धी दिली होती. हेमाला या ़अणी तो असम काही करेल याची जराही कल्पना नव्हती. तिने लगेच आपले हात त्याच्या पाठीवरुन काढुन पहिल्याम्दा आपल्या पदर सारखा केला व आपले हात मागे नेत आपल्या ब्लाउजच्या नाड्‍या शोधु लागली. पण त्याचे हात थोडेच केळी खायाला गेले होते, ते तर आम्ब्याच्या शोधात होते. त्याने ही सम्धी साधुन त्याने आपले हात पुढे आणुन तिचा ब्लाउज तिच्या स्तनाम्वरुन वर सरकवला व तिचे भरदा टरएबाज स्तन तिच्या पदराच्या आत मस्तपैकी लोम्बु लागले,जसे एखाद्या झाडाला आम्बे लटकावेत. हेमाला आता काही सुचत नव्हत की काय कराव. ती त्याला म्हणाली "प्रशाम्त हे काय रे तो बघतोय ना आपल्याला या अवस्थेत. त्याने काहीही न बोलता आपल्या ओठम्नी तिचे ओठ बम्द केले व आपले हात तिच्या स्तनाम्वर नेवुन त्याम्ना कुस्करु लागला.
इकडे हेमाला तिच्या योनीत काहीतरी गडबड व्हायला लागली आहे असम वाटु लागल होत.प्रशाम्तच्या आवेगी प्रणयाने हेमा निरुत्तर झाली होती व तिचा लटका विरोधही गळुन पडला होता. काही वेळ तिचे स्तन दाबुन झाल्यावर त्याने आपले हात तिच्या साडीकडे वळवले व तिच्या साडीवरुनच तिच्या माम्ड्‍या कुरवाळु लागला. प्रशाम्तला आता आपल्या भावना अनावर झाल्या होत्या, सकाळपासुन त्याचा लम्ड त्याच्या प~म्ट मध्ये मस्ती करत होता. प्रशाम्त अधुन मधुन अपल्या हाताम्नी दाबुन शाम्त करत करायचा, पण तो पुन्हा जोमाने उड्‍या मारायचा. शेवटी त्याच्या असम ल़आत आलम की काही केल्या शाम्त होणार नाही आणि हेमाही कार मध्ये त्याला आणखीन काःई करु देणार नाही. त्यामुळे त्याला नुसत गरम करण्यात काय अर्थ आहे. हा सुज्ञ विचा करत त्याने स्वता:ला आवरलम व तिच्या ब्लाउजची गाठ आपल्या हाताम्नी बाम्धली व तिचम एक छानसम चुम्बन घेवुन तिला आपल्या मिठीत घेवुन बाहेरचम सइष्टीसौम्दर्य बघायला लागला.
शेवटी एकदाचा तो मादक प्रवास सम्पला.प्रशाम्त व हेमा एकदाचे उटीत येउन पोचले.

raj..
Platinum Member
Posts: 3402
Joined: 10 Oct 2014 01:37

Re: Marathi sexi stori-मराठी स्टोरी

Unread post by raj.. » 01 Nov 2014 08:31

माझी सासू
संध्याकाळी मी घरी परतलो तर घरात नलीनी तीच्या आई बरोबर आलेली होती. बेडरूम मध्ये गेलो एकमेकाला घट्ट मीठीत घेतले. ती माझ्या आवड्त्या साबणाने अंघोळ करून तयारच होती. मी तीची मॅक्सी काढून टाकली व माझ्या नाग्ड्या राणीला न्यहाळात, कपाळा पासून चुंबने घ्यायला सुरुवात केली. तीच्या कानाला चोखायला सुरु केले ती शहारली "ए जाना लवकर अंघोळ करून येना, मला तूला वर घेऊन चोदून घ्यायचे आहे. तू येण्या आधी मी एकदा बाथरूम मध्ये नंतर पलंगावर असे दोन्दा नुसत्या तुझ्या चोदण्याच्या वीचाराने झडले आहे. ए जा ना" " ए राणी, आधी ही रसरशीत चुत चोखू दे, मणी बघ कसा ताठ झाला आहे, १० दिवस हात देखील लावला नव्हता. नुसते वेबकॅम वर बघून मूठ मारत होतो." तीने मला नंगे केले तोंडातल्या थुकेने कडक मूठ मारून माझ्या लवड्याला ताठ करून त्या लवड्याला मालकीणीची भूक दाखवली. मला अंघोळीला आत ढकलले व मॅक्सी चढवून बाहेर आई जवळ जाऊन बसली. मी आवाज न करता दोघी काय बोलतात हे ऐकायला बाहेर आलो.

"नले, काय ग लगेच भरून घेतलीस, अग काय ही घाई, तुझ्या वेबकॅम वर तो फुललेला दांडका बघीतला तेव्हाच भीती वाटली. अग आता दिवस गेले आहेत खूप जपले पाहीजे."
"आई, तू ऐकत होतीस? आम्ही अजून काही केले नाही, अग खरच सांगते. आधी अंघोळ मग सगळे काही. मनोजला सगळे स्वच्छ लागते. त्याच्या मिठीत सगळे विसरायला होते. पण आम्ही योग्य काळजी घेऊ ग. मी आई होणार हे समजल्या पासुन तो माझी खूप काळजी घेतो" तीची आई तीच्या बरोबर का आली असावी ह्याचे कारण मला कळले, मी मुकाट्याने अंघोळीला गेलो.

माझी ही सावत्र सासु आहे. ह्या दोघींच्या वयात तसे १२ च वर्षाचे अंतर आहे. नलीनीची आई आजाराने गेली तेव्हा तीला सांभाळायला म्हणून बापाने दुसरे लग्न केले हे फक्त सांगायला. खर तर आई आजारी होती तेव्हाच हे खेळणे येडझव्या बापाने शोधून पेरणी सुरु केली होती. लग्न झाल्यावर बापाला रान मोकळे झाले. घरात १० वर्षाची मुलगी आहे ह्याचा वीचार न करता नवरा बायकोचे चाळे सुरु झाले होते. रात्री तर रितसर चोदायाचेच, पण दिवसा आवाज करीत चोदणे चालायचे. ही बाई मूल होत नाही म्हणून घटस्फोट झालेली होती. त्यात ही बाई चुदक्कड होती. तीची सुलुमावशी बरोबर ओळख झालेली होती. गेली दोन वर्ष एका अपघातामुळे नलीनीच्या बापाचे पाठीचे व कंबरेचे दुखणे वाढले होते. त्यामुळे ह्या भुकेल्या सावत्र आई्ला चुत ठोकून घ्यायला मीळत नव्हते. सावकाश घाबरत, त्याच्या वर चढून कसे तरी तो ताठरलेला लवडा आत घुसवून शांत करणे, जमेल तसे चुतमणी चोळून घ्यायचे एवढेच शक्य होते, तीला मनासारखे चोदून घेता येणे शक्यच नव्हते. एकदा घरात झोपाळ्याचे काम करायला एक दणकट लोहार आला होता. ही बाई त्याच्या चोदण्याच्या जोरकस धक्क्याचा वीचार करूनच ओली झाली होती. संधी मीळताच एका दुपारी त्याला घरी बोलावून ह्या बाईने दोन तास त्याच्या कडून चोदून घेतले होते. हे सगळे नलीनीने पाहीले होते. नलीनीने सुलुमावशीला हे सगळे सांगितले म्हणूनच नलीनीशी माझे लग्न झाले.

बाथरूम मध्ये माझ्या लवड्याच्या आजुबाजूला असलेले केस मी रेझर चालवून थोडे साफ केले. चोदण्याच्या भुकेने लवडा फडफडत होता. टॉवेल बांधून बाहेर आलो नलीनी लगेच बेडरूममध्ये गेली. "अग नले पोरी सांभाळून ग, मोनोज काळजी घे." सासुबाईने ओरडून आम्हाला बजावले. तीला आजी व्हायचे होते. काही वाईट घडू नये अशीच तीची ईच्छा होती. खर तर आम्हा दोघांना ईतक्या घाईने मूल नको होते. पण प्रत्येक वेळेला चोदतांना व चोदण्यानंतर तिला त्रास होत होता म्हणून डॉक्टरणीने व सुलुमावशीने आम्हाला " मुल झाले की चोदतांना चुत दुखणे थांबेल" असा सल्ला दिल्यामूले मी तीला एके दिवशी भरपुर चोदून भरून टाकली. सुलुमावशी मला माझ्या लवड्याच्या चिका वरून नेहमी म्हणायची "तुझे गोळे एवढा चिक देतात की एका चोदण्यात बाई गरोदर होईल." नलीनीला चोदतांना हे नेहमीच घडत असे, एकदा चिक टाकला व पुन्हा लवडा ताठ करून आत घुसवला की चिक चुत मधुन बाहेर येत असे.

एके दिवशी मी तीला चोदल्यावर बराच वेळ तीने कंबरे खाली उशी ठेवली होती व तशीच थोडावेळ चुत उघड्झाप करत झोपली होती मग पुन्हा त्याच अवस्थेत झोपून, माझा लावडा चोखून ताठ करून घेतला होता व मला सावकाश चोदायला सांगीतले होते. तीला वाटत होते की तीच्या चुत मध्ये घट्ट बसणारा माझा लवडा सगळा चिक तिच्या गर्भाशयात दाबून भरून टाकेल. मी पुन्हा एकदा चिक तीच्या चुत मध्ये रिकामा केला होता. काय आश्चर्य, त्या महीन्यात तीची मासीक पाळी चुकल्या बरोबर ती डॉक्टर कडे गेली होती. त्या दिवशी तीला आई होणार ह्याचा फार आनंद झाला होता. घरात येताच तीने मला माझ्या वर चढून दोन वेळा चोदले होते. मला सुटी घ्यायला लावली होती. जमेल तसे जमेल तितक्या वेळा माझ्यावर चढून मला मनसोक्त चोदले होते.

आम्हा दोघांची आजच्या चोदण्याची भुक वाढली होती, त्यात सासू बाहेर बसलेली असताना पोरीला चोदणे ह्यात मला वेगळीच मजा होती. तर नलीनीला आपल्या चुदक्कड सावत्र आईला आमच्या जोरकस चोदण्याची कल्पना देण्याची वेगळी मजा होती.

raj..
Platinum Member
Posts: 3402
Joined: 10 Oct 2014 01:37

Re: Marathi sexi stori-मराठी स्टोरी

Unread post by raj.. » 01 Nov 2014 08:32

माझी मामी

खरे तर मला खुप आधीपासून माझ्या मामी विषयी आकर्षण होते. जेव्हा तिचे लग्न झाले तेव्हा ती १८-१९ ची होती. मी त्या वेळी ११-१२ वर्षांचा होतो. तेव्हा काही वाटत नव्हते पण १५-१६ वय झाले. आणि मग दिसेल ती तरुणी मन वेधू लागली. या सुमारास माझी मामी गावी रहात असल्याने आमची भेट नव्हतीच. तसेच जी काही भेट होई त्यात काही असे मला तिच्याविषयी वाटत नसे. जेव्हा मी २० पार झालो तेव्हा ती २५ पार आणि २ मुलांची आई बनली होती. याच सुमारास ती आमच्याकडे रहायला आली. म्हणजे आमच्या घरी नव्हे तर घराच्या नजिक. दरम्यान ती खुप बदललेली होती. लग्नाआधी एकदम सुकडी असलेली आता ज़रा भरलेली होती. स्तन काही ख़ास नव्हते पण नितम्ब जबरदस्त होते. तिचे चालताना लयबद्ध डोलणारे नितम्ब पाहून माझ्या मनात वासना निर्माण होऊ लागली. तिचे ओठही भरीव होते आणि फिकट बदामी रंगाचे होते. तिच्या ओठांची नव्हाळी मला घायाळ करू लागली. आता मी तिच्याकडे जास्त निरखून पाहू लागलो. तिला स्पर्श करण्याची मात्र हिम्मत मला होत नव्हती. अनेकदा तिला कल्पनेत मी भोगत असे पण प्रत्यक्षात मात्र मी कोरडा.
अशी २-३ वर्षे निघून गेली. आणि एक दिवस उगवला. गावी आम्ही सर्व सुटीला गेलो होतो. सोबत मामा आणि त्याचे कुटुंब देखिल होते. तिकडे आम्ही एकत्र राहत असू. गावी सकाळी मी लवकर उठत असे. त्या दिवशी सकाळी ६ वा. मी उठलो. अंघोळ उरकून मी बाहर हॉल मध्ये बसलो होतो. गावी घर मोठे असून त्यात २ बाथरूम आहेत. त्यातील एक हॉलच्या बरोबर समोर आहे. मी जेव्हा तिथे पेपर वाचत बसलो तेव्हा ७.३० होउन गेले होते. समोर बाथरूमात कोणीतरी अंघोळ करीत होते. अचानक दरवाज़ा उघडण्याचा आवाज़ आला अणि मी सहज तिकडे पाहिले.

समोर मामी उभी होती. नुकतीच तिची अंघोळ झाली होती. तिच्या अंगात फ़क्त ब्लाऊस अणि पेटीकोट असून छातिचे उभार टॉवेलने झाकले होते. मला समोर पाहून ती देखिल काही क्षण थबकली. मी तिला अधाशीपणे बघत होतो. तिने केस सोडले होते. तिच्या मुखावर पाण्याचे थेंब होते. तिचा सर्व देह कमनीय भासत होता. अचानक ती सावध झाली व हॉलच्या शेजारी असलेल्या खोलीत ती गेली. तेव्हा मी उठालो व तिचे पेटीकोट मधून दिसणारे नितम्ब पाहून घेतले. नंतर बाथ्रूमात गेलो तर तिची धुतलेली निकर तिथेच होती. नुकतेच घडलेले दर्शन पाहून लिंग ताठले होतेच, मग तिची निकर हाती घेउन त्यात योनिभागावारिल जागेवर लिंग घासू लागलो. जेव्हा त्यातून वीर्य बाहर पडले तेव्हा थंड झालो. मग तिची निकर न धुत तशीच ठेवली. मी बाहेर आलो व ती बाहेर साडी नेसून उभी होती, ती बाथरूमात गेली. तिने दरवाज़ा बंद केला. मी तिथेच हॉल मध्ये बसून राहिलो. एक ५-७ मिनिटानी ती बाहेर आली. तिच्या हातात धुतलेली साडी,पेटीकोट होते. तिने माझ्याकडे रागाने पाहिले व बाहेर कपडे सुकत घालायला गेली. मी देखिल तिच्या मागे गेलो. तिने साडी,पेटीकोट सुकत घातले. निकर अणि ब्लाऊस तिने पेटीकोट मधून आणले होते ते वाळत घातले. मग ती आत घरात निघाली तर मी दारात उभा होतो. तिने क्रोधित नजरेने मला पाहिले पण मी मिस्किलपणे हसत होतो. तिचे धारदार नाक आणि ओठ याक्षणी मला खुप मादक वाटू लागले. ती रागीट स्वरात म्हणाली, "बाजुला हो!" मी बाजुला झालो व हलकेच म्हणालो, "धुण्याची काय गरज होती? तशीच घातली असती तर तिथे काही कमी होणार नव्हते." हे बोलताना हळूच मी माझा हात माझ्या लिंगावर ठेवला. ती तशीच काही न बोलता रागाने पाय आपटत आत गेली. त्यावेळी तिचे नितम्ब जास्तच डोलत होते.
मी मग आत गेलो. त्या दिवशी खुप विचार करून मी ठरविले की १-२ दिवसात घेउन सोडायचे. मग होइल ते होइल. २ दिवस मी वाट बघितली आणि मला हवी ती संधि प्राप्त झाली. काही कामानिमित्त घरातील सर्व बाहेर गेले होते. घरात मी,मामी व आजी असे तिघेच होतो. दुपारी आजी जेवण करून झोपली. मी देखिल जेवण उरकून घेतले होते. मामी सर्व आवरून वर पहिल्या मजल्यावरील खोलीत झोपायला गेली होती. मी कानोसा घेतला. वर जाणारा जीना जेथून जातो तेथील दरवाज़ा कड़ी लावून बंद केला. दबक्या पावलानी मी वरच्या खोलीत गेलो. ती पलंगावर झोपली होती. तोंडावर तिने पदर ओढून घेतला होता व ती भिंतीकडे तोंड करून झोप्ल्याने तिची पाठ दाराकडे होती. मी हलकेच आत शिरलो व दार बंद केले आणि कड़ी सरकवली. पलंगानजिक जाऊन मी अंडरप्यांट शिवाय सर्व कपडे उतरवले. ती एका कुशीवर झोपली असल्याने तिचे नितम्ब जरा जास्त बाहेर दिसत होते. आता मला कड निघत नव्हता. होइल ते होइल म्हणून मी तिच्या शेजारी बसलो आणि तिच्या पाठीकडे तोंड करून एका कुशीवर झोपलो पण खुप खाली सरकून. म्हणजे तिच्या नितंबाकडे माझे डोके होते. हात पाय सुन्न झाले होते. अंगातून थंड कापरे सुटत होते. लिंग तर कमालीचे ताठले होते.
बस्स, मी लगेच तिच्या कमरेत हात घातला आणि तिला जवळ खेचले. तिच्या नितम्बात
मी तोंड खुपसले आणि ते मी चावू लागलो, चुम्बू लागलो. माझा हात तिच्या मांड्यामध्ये फिरत होता. अचानक या झालेल्या हल्ल्याने ती दचकली आणि ओरडली,"ए.........कोण आहे............" मी लगेच सावरलो आणि वर सरकत तिच्याकडे बघितले. ती उठत होती, मला बाजुला ढकलत होती पण मी तिला घट्ट धरून खाली झोपवले होते. मी तिच्या मुखासमोर तोंड नेले. तिच्या डोळ्यात अंगार फुलला होता तर तिच्या श्वासतुन क्रोधाग्नि धुमसत होता. माझे डोळे वासनेत बुडाले होते तर श्वासतुन कामाग्नि उसळत होता. "सोड मला.." अशी ती दबक्या रागीट स्वरात बोलली. "जरुर पण, तत्पूर्वी माझा कामज्वर तू थंड कर, मगच मी तुला सोडेन." असे मी म्हटले. तिच्या माथ्यावर,नाकावर घर्मबिंदु जमा झाले होते. "कोणाला बोलतोयस हे? मी तुझी मामी आहे. मुकाट्याने सोड नाहीतर बघ...." क्षणभर मन द्विधा झाले पण लगेच सावरलो. मी म्हणालो,"एका अटीवर सोडतो. मला तुझ्या ओठांचे आणि नितंबाचे चुम्बन देणार असशील तर..!" "नाही..... हे नाही जमणार!" तिचा निर्धार ऐकताच मी तिच्या अंगावर झोपलो. तिच्या योनिभागावर लिंग दाबले आणि स्तन छातीने चेपले. तिच्याकडे रोखून बघत मी माझे ओठ तिच्या निकट नेले. तिचे श्वास मला धुंद करीत होते. मी हलकेच पुटपुट्लो,"सांगतो तसे कर नाहीतर मनात नसताना देखिल मला जबरदस्ती करावी लागेल." असे म्हणत मी लिंग अजुन दाबले. तिच्या नासिकेची चुम्बने घेत मी तेथील घर्मबिंदु चाटले. तसेच खाली तोंड नेत तिच्या गालांचे चुम्बन घेत कानाच्या पाळीला हल्केच चावा घेतला. ती चित्कारली,"आह...." मी तिच्याकडे बघितले. मग तिच्या ओठांवर ओठ धरले पण त्यांचा स्पर्श घेतला नाही. हळूच मी जिभेने तिच्या ओठाना चाटू लागलो. मधुनच ती तोंड उघदत होती पण मी चुम्बन घेत नव्हतो. तिची द्विधा स्थिति झाली होती. होकार दिला तर ठीक नाही तर जबरदस्ती मी करणार होतोच, शिवाय माझ्या हालचाली तिला उत्तेजित करत होत्या. अखेर तिने निर्णय घेतला व म्हणाली,"तुझ्या अटी मान्य पण अधिक काही नाही." "खरे सांगतेस?" माझा विश्वास बसत नव्हता. "हो अगदी खरे!" मी मग बाजुला झालो. ती उठली आणि बसली व म्हणाली,"घे!" पण मी म्हटले,"असे नाही. आधी नितंब मग ओठ." तशी ती त्रासिक स्वरात बोलली,"काहीतरीच काय? तिथे काय आहे एवढे!" "तुला नाही समजणार ते! तुझे नितम्ब काय चीज आहे? जेव्हापासून पाहिले आहे तेव्हापासून मरतोय ते खायला." "जशी तुझी मर्जी!" असे म्हणत ती एका कुशीवर झोपली. "नाही, असे नाही. साडी काढून पालथी झोप." तिने संशयाने माझ्याकडे बघितले तसे मी म्हटले,"जसे आपले ठरले तेच होईल. अधिक काही नाही." ती उठली आणि साडी फेडून बसून राहिली. आता खरी परीक्षा माझी होती. ती विरोध सोडून सहकार्य करत होती. मला आता पुढाकार घ्यायचा होता, पण अडचन अशी की मी याआधी कधी संभोग न केल्याने त्याचे तंत्र माहिती नव्हते. जे माहिती होते ते अश्लील सिनेमातील होते, ज्याचा येथे काही उपयोग नव्हता. तिचे अनावृत्त शरीर खुपच मादक दिसत होते. माझे लिंग तर अधीर झाले होते पण मी संयम सोडला नाही. 'पेटीकोट देखिल काढ!" कापत्या आवाजात मी बोलून गेलो. का कोणास ठावूक मघाशी विरोध करणारी मामी आता सर्व ऐकत होती. तिने पेटीकोट उतरला आणि एकदम सेक्सी नजरेने ती माझ्याकडे बघू लागली. मघाशी जे डोळे आग ओकीत होते तेच नेत्र आता शराबी दिसत होते. त्यात आव्हान साठले होते. माझी नज़र तिच्या छातिवरून खाली गेली. तिच्या स्तनात मला इंटरेस्ट नव्हताच, तेव्हा खाली आणखी पाहिले तर पोट किंचित स्थूल होते व एखादी वळी पडलेली. त्याखाली तिची नाभि पण काही आकर्षक नव्हती. तिथून खाली तिची निकर दिसली. फिकट गुलाबी निकर जुन्या पद्धतीची जी मांडीपर्यंत येते. मधल्या फुगीर भागावरून तिच्या योनीची जागा समजत होती. मी तिला जवळ येण्याचा इशारा केला. ती डौलदार चालीत आली. मी गुद्मार्लेल्या स्वरात म्हटले,"माझ्याकडे पाठ करून उभी राहतेस की खाली झोपतेस?" ती न बोलता पाठमोरी उभी राहिली. खरे तर संभोग हा तिच्यासाठी नूतन नसून, माझ्यासाठी मात्र तो नवीन होता. अर्थात तिला त्यात जास्त थ्रिल नव्हते पण मी काय करतोय हे तिला अनुभवायचे होते. कारण, जरी तिने संभोग सुख घेतले असले तरी ते टिपिकल पद्धतीने होते तसेच माझा मामा हा मद्यपी असल्याने कदाचित अलीकडे तो तितका समर्थ नसावा. अर्थात हे माझे मत होते. पलिकडील गोष्ट माहिती नाही. जशी ती पाठमोरी उभी राहिली तसे मी माझे हात तिच्या कमरेकडे नेले. थरथरत्या हातानी मी तिची अनावृत्त कंबर धरली आणि अंगातून विजेचे लोळ उत्रावेत तसे झाले. माझा श्वास वेगाने वाढला.