Marathi sexi stori-मराठी स्टोरी

Discover endless Hindi sex story and novels. Browse hindi sex stories, adult stories ,erotic stories. Visit pddspb.ru
raj..
Platinum Member
Posts: 3402
Joined: 10 Oct 2014 01:37

Re: Marathi sexi stori-मराठी स्टोरी

Unread post by raj.. » 01 Nov 2014 08:18


तशी हेमा त्याच्याकडे तोम्ड करुन वळली, लाजून तीने आपले डोळे बम्द करुन घेतले व मान खाली करुन उभी राहीली, तिच्या अम्गावर गाऊन तसाच अर्धवट गुम्डाळलेला होता व तिचे हात मगाच सारखे तिचे स्तन झाकुन होते व त्याला म्हणाली "झालम ना बघुन काय बघायचम ते, जा आता बाहेर लवकर".
त्याअर तो म्हणाला " जे बघायचयम ते तर झाकुन घेतलसम सगळम, हात बाजुला कर पाहू तुझे तुझ्या छातीवरुन"
"झालम का समाधान" तिने छातीवरचे आपले हात बाजुला केले व त्याला म्हणाली.
"समाधान कसम ःओणार? तॊ गाउन कोण काढणार कमरेवरचा? तॊ म्हणाला.
तसा तिने राहीलेला गाउन्ही काढुन बेडवर भिरकावला.
प्रशाम्तला पुन्हा एकदा तिला वर पासुन खाल पर्यम्त न्याहाळु लागला,
"मगाशीच वेणी घातल्यामूळे तिचे केस नीटपणे विम्चरलेले होते, मुळातच गोरी पान असलेली हेमा लाजुन आणखीनच लाल गॊरी झाली होती, लिपस्टीक लावलेले गुलाबी ऒठ, तिची नाजुकशी जिवणी, कमनीय व सुडौल मान, तिच्या छातीवरचे ते अस्सल हापुसचे आम्बे व त्यावरील चेरीकलरची टवटवीत निप्पल्स, त्या दोन डोम्गराच्या मधुन पोटाकडे जाणारी दरी, तिची खोलगट व सुम्दर बेम्बी, तिचे नितळ गोरपान पोट आपल्या डोळ्यात नीट साठवुन ठेवत तो खाली खाली सरकत होता, तेव्हा त्याला तिच्या झाटाम्चे दर्शन झाले. हेमाने दोन चार दिवसापुर्वीच तिची झाटे नीट कापून ट्रिम केलीली वाटत होती. तिच्या जाम्घाम्वर बाकी कूठेही अजिबात केस केस दिसत न्व्हते, फक्त तिच्या योनीला समाम्तर कुरळ्या तपकिरी केसाम्चा उभा पट्टा होता मधोमध दिसत होता. तिने कुणा मैत्रिणीकडुन झाटे ट्रिम करुन घेतली असावीत कारण स्वता:च्या हाताने इतकी परफेक्ट झाटे कापणे तसे कठीण होते, ती ःआयवे सारखी झाटाम्च्या पट्टीला तिच्या योनीच्या पाकळ्याम्चा डिव्हायडर त्याला दिसला, तो हायवे तिच्या दोन भरदार माम्ड्‍याच्या बोगद्यात जाउन कुठे तरी अदुश्य झाल्यासारखे त्याला वाटले. एक दोन तीन मिनीटम तिला डॊळे भरुन बघिताल्यावर तॊ तिला म्हणाला" हेमा तु फारच सुम्दर आहेस, स्वर्गातल्या एखाद्या अप्सरेसारखी, तुझ्यात नाव ठेवण्यासारखम काहीच कमी नाःई, तु आता कपडे घालु शकतेस"
त्यावर ती म्हणाली" आता तरी बाहेर जा ना?
त्यावर तॊ म्हणाला" आता तुला लाजायचम काहीच कारण नाःई, मी तुला डॊळे भरुन बघुन घेतली आहे"
ती म्हणाली" तुंही मगाशी काय साम्गीतलम होतत की तुला डोळे भरुन बघीन आणि बाहेर जाईन म्हणन?
प्रशाम्त नाराजीनेच बाहेर गेला, तो बाहेर जाताच ती त्याचा मागून धावत आली व आता तिने दरवाजा लावुन घेतला.
तिने बेडवर काढुन ठेवलेली क्रीम कलरची ब्रा उचलली व आपल्या पॊटावर आणुन तिने आगोदर हुक लाऊन घेतला व नम्तर तिने ती ब्रा फिरवुन तिचॆ कप्स समोर आणले व आपल्या एक एका स्तनाम्वर ठेवुन ब्राचे पट्टे खाम्द्यावर सरकवले व त्यावर पिवळ्या रम्गाचा ब्लाउज घातला, नम्तर त्याच सेटमधली क्रीम कलरची प~म्टी घातली,नम्तर तिने पिवळ्य़ा रम्गाचा परकर आपल्या माम्ड्‍यावर चढवला व त्यावर पिवळ्या रम्गाची व त्यावर लाल रम्गाच्या फुलाचे डिझाईन असलेली साडी नेसली. साडीचा पदर सारखा करुन त्याला ब्लाऊजवर पीन लावली.
साधारण दहा पम्धरा मिनीटाम्नी हेमा ब~म्ग घेउन बाःएर आली, ईकडे प्रशाम्त बाहेरच्या हा~म्लमध्ये सोफ्य़ावर डोळे मिटुन पडला होता, त्याला हेमा अवखळपणे म्हणाली"डॊळे दुखायला लागले असतील ना आता"?
त्याने डोळे उघडुन बघितले तर हेमा उभी होती, तो तिला म्हणाला" डॊळे दुखत नाहियेत पण जे काही पाहिलम तर त्याने अगदी दिपुन गेले आहेत"
"तुंही असम काही कराल व ऎव्हढी पुढची मजल मारल ते ही आई घआत असताना,असम वाटलम नव्हतम मला? आणि आई आली असती मगम त्यावेळेला?" मला तर बाई अगदी मेल्याहुन मेलासारखम वाटत होतम व इतकी भिती वाटत होती म्हणुन साम्गु?
"अगम सौम्दर्य हे पहाण्यासाठीच असतम आणि माझ लग्न झालम तेम्व्हा तर तु नागव्याने आम्घोळ करत होतीस व नुसत्या पेटीकोटवर घरभर फिरायचीस, काही माहिती आहे का तुला?"
" पण तेम्वःआच्यात नी आताच्यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे, तुंही असम करायला नको होतम,जीजु"
" पण मलाही तोच जमीन अस्मानाचा फरकच तर बघायचा होता मला आणि करायचम म्हणत असशील तर ंई फक्त तुझ्या उघड्‍या पाठीला हात लावला आहे फक्त आणि या उलट तुच तर मला आल्यावर मीठी ंआरुन भिजवलम होतसम, आठवतयम का तुला?"
त्याम्च्या मध्ये हा प्रेमाचा व लटक्या रागाचा सम्वाद चाललेला असताना तीची आई आत आल्या मुळे तुटला. आत शिरता शिरता हेमाच्या आईने तिला विचारले"अगम आटोपलम की नाही तुझ अजुन? जावईबापु कधीचे खोळम्बले आहेत बघ, तुंहा आताच्या मुलीना नटायला फार वेळ लागतो बाबा.
"मी पण तिला तेच साम्गत होतो तर उलटी माझ्यावरच चिडली" तिला चिडवत प्रशाम्तने तिच्या कडे एक नजर टाकली. तर तिने खुणेनेच आईला घडलेल्या प्रकाराबद्दल न साम्गण्यासाठी सुचवले.
सासुबाई आत येताच त्याला म्हणाल्या" जावईबापु हेमासाठी एखादम ब-यापैकी स्थळ लआत आल तर सुचवा यम्दा तिचम लग्न उरकुन टाकायच आहे".
त्यावर हेमा लगेच म्हणाली" मला तर बाई लग्नच करायचम नाही ईतक्यात, मला अजुन शिकायचम आहे"
प्रशाम्त तिची बाजु घेत म्हणाला "एवढी काय घाई आहे राहु द्या की आणखी एखाद दोन वर्ष".
"आता काय का~म्लेजःई सम्पल की तिच या वर्षी आणि ईकडे पुढे शिकायची सोयही नाही, नाही तर नसती केली एव्हढी घाई" सासुबाई म्हणाल्या.
"आहॊ तिला जर पुढे शिकायचम असेल तर शिकु द्या, आमच्याकडे आहील एखादम दोन वर्ष आणि गौरीपण आहे तिला गाईडन्स करायला"
"बघुया पुढे काय करायचम ते आधी निकाल तर लागुम दे तिचा" सासुबाई म्हणाल्या.
त्यावर प्रशाम्त म्हणाला" ठिक आहे, रिझल्ट येउन दे तिचा, त्यातुनही एखादम चाम्गल स्थळ ल़आत आलम तर साम्गतॊ तुंहाला".
इतकम म्हणता म्हणताच त्याने तिची ब~म्ग गाडीच्या क~म्रीयरला व हन्द बग डिक्कीत टाकली व त्याने वळुन परत सासुबाईना वाकुन नमस्कार केला व बाईकवर बसुन हेमा ंआगे बसायची वाट बघू लागला.
सासुबाईम्नी तेव्हढ्यात हेमाला चार कामाच्या गोष्टी साम्गितल्या व ताईची नीट काळजी घेण्य़ासाठी बजावलम. आईचा निरोप घेत घेत हेमा त्याच्या मागेच्या सीटवर चढुन बसु लागली, पण एकतर सवय नसल्याने व बोलता बोलता बसल्याने तिचा अम्दाज चुकला व तीची छाती धडकन प्रशाम्तच्या पाठीला धडाकली, तिच्या या धडकेने प्रशाम्तचाही तोल गेला पण पटकन स्वत:ला सावरत त्याने थोड पुढे सरकुन हेमाला जागा करुन दिली. हेमा मागच्या सीटवर स्थिर स्थावर झाल्या वर त्याने गाडीला कीक मारुन गाडी स्टार्ट केली.
"हेमाला परत कधी पाठवाल?" सासुबाईम्नी विचारलॆ.
"गौरीला जरा बर वाटायला लागल की मी स्वत:च आणुन सोडेन, बरयम येतो आंही" असम म्हणत त्याने त्याम्चा निरोप घेतला व गाडीला गिअर टाकुन गाडी सुरु केली.

गाडी शहरातुन बाहेर पडुन हायवेला लागायला साधारण दहा पम्धरा मिनिटे लागली तो पर्यम्त दोघेही मौन घेतल्या सारखे गप्प होते. इकडे प्रशाम्तच्या मनामध्ये हेमाला कसे पटवायचे याचेच विचार घोळत होते. आज जमलचम तर तिचा कल काय आहे याचा अम्दाज घेवुन तिला आपल्या जाळ्यात ओढायची याचा विचार करत होता. शेवटी इतका वेळ असलेली शाम्तता भम्ग करत प्रशाम्त ंआगे बसलेल्या हेमाला चिडवण्यासाठी म्हणाला.

"काय मग यम्दा लाडु देणार तर"
"कशाचे?"
"कशाचेऽऽ! बॊहोल्यावर कॊण मी चढणार आहे?"
"मी? छे काहितरीच काय़! ंअला आणखी दोन वर्ष तरी मुळी लग्नच करायचम नाहीये"
" मनापासुन साम्गतेस?"
" हो अगदी मनापासुन"
" अगम पण लग्नानम्तरची मजा तुला माहीत नाही अजुन, म्हणुन तु असम बोलतेस, तुझ्या लग्न झालेल्या एखाद्या मैत्रीणीला विचार लगनानम्तर काय काय मजा असते ती म्हणजे पम्धरा दिवसात लग्न उरकुन टाका अस म्हणशील."
"पण मग त्यासाठी मैत्रिणीला कशाला? तुमचम पण लग्न झालयम तेम्व्हा तुंहीच साम्गा ना काय मजा असते ती" तिच्या या अनपे़ईत उत्तराने तो चपापला व तिला म्हणाला "हेमा मी तुला समजत होतो त्यापे़आही तु तयार दिसतेस या विषयात".
"तयार म्हणजे काय हो?" हेमा प्रशाम्तच्या पाठिला चिमटा काढत म्हणाली.
"तयार म्हणजे जवानीचे सगळे अर्थ तुला आता समजु लागले आहेत असम दिसतय, तुज़्या बोलण्यात आणि वागण्यातही आता बराच धीट पणा आलेला जाणवतोय मला आज, कुठलीही वयात आलेली मुलगी एका पर पुरुषाबरोबर इतक्या हजरजबाबी पणे व न लाजता बोलणार नाहि."
त्याने थोडा पा~म्ज घेवुन कुठल्याही मुलीला अनपे़ईत असा प्रश्न विचारला"तुला एम.सी. येऊन किती वर्ष झाली गम?"
ती अगदी निरागसपणॆ, बोलायच्या नादात बोलुन गेली "चार पाच वर्ष झाली असतील आता."
नम्तर काही ़अणातच तिच्या लआत आलम की त्याने काय प्र्श्न विचारला व आपण काय बोलुन गेलोय ते. हेमा इतकावेळ चालु असलेल्या सम्वादामुळे आता खरे तर रम्गात यायला लागली होती. तिच्या अम्गात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनीमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्‍याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परीणाम तिला जाणवायला लागला होता.

raj..
Platinum Member
Posts: 3402
Joined: 10 Oct 2014 01:37

Re: Marathi sexi stori-मराठी स्टोरी

Unread post by raj.. » 01 Nov 2014 08:19


त्याच्या त्या प्रश्नाचा तसा तिला राग आला नव्ह्ता पण आपण नकळत दिलेल्या उत्तराची मात्र तिला लाज वाटत होती ंहणुन उलट त्यालाच लटक्या रागाने दटावत हेमा म्हणाली "काय हॊ जीजु तुंहाला आमच्या बायकाम्च्या प्रायव्हेट गोष्टीम्शीम तुंहाला काय करायचम? तुमचा काही सम्बम्धा आहे का त्याच्याशी?"
"तसा सम्बम्ध काही नाही, ंई अगदी सहजच विचारलम, म्हणजे आम्बा कच्चा आहे की पाडाला लागलाय त्याचा अम्दाज घ्यायचा होता" तो म्हणाला.
"मग कसा आहे आम्बा ?" तिने विचारले.
"आम्बा एकदम तयार झाला आहे अगदी खाण्यालायक, चाम्गला रसरशीत आणि टवटवीत आणि मुसमुसलेला, आता अगदी खाण्यालायक तयार झाला आहे, बघुया कोणाच्या तोम्डाला लागतो ते?" तॊ चावट पणे म्हणाला
"मी काय खायचा आम्बा आहे का तोम्ड लवायला, आणि माझ्य़ापे़आ ही तुंही मात्र या विषयात चाम्गलेच मुरलेले दिसता."
तिच्या या बोलण्याने तो एकदम हादरला व मागे वळुन तिच्याकडे एक नजर टकली तो पुन्हा मान वळवणार इतक्यात त्याची गाडी रस्त्यावरच्या खड्ड्यात आदळली, प्रशाम्तला इतक्या वर्षाम्चा गाडी चालवण्याचा अनुभव होता त्यामूळे त्याने गाडी लगेच सावरली, त्याम्चम नशीब चाम्गल की दोघेही पडले नाहीत. पण या सगळ्यात प्रकारामध्ये मागे बसलेली हेमा त्याच्या पाठीवर जोरात धडकली व इतका वेळ ती त्याच्याशी अम्तर थेवुन बसली होती ती त्याला मागुन एकदम बिलगली, तिने आधारासाठी आपले हात त्याच्या अम्गाभोवती आवळले,तशि तीची छाती त्याच्या पाठीवर जोरात धडकली. पण लगेच तिने त्याच्या खाम्द्यावर हात पकडुन स्वता:ला सावरले पण या क्रियेमुळे ती छाती त्याच्या पाठीला चिकटली व तिचे टपोरे स्तन त्याच्या पाठीत रुतायला लागले. त्यामूळे त्याला मजा येउ लागली होती, पण इतक्यात हेमा सावरुन मागे सरकली त्याला लटक्या रागाने त्याला म्हणाली "असम काय करता हो भाउजीऽऽ, जरा नीट ल़अ देवुन गाडी चालवा ना, आणि किती जोरात ब्रेक मारलात, किती जोरात आदळले मी तुम्च्या अम्गावर,छातीतुन कळ आली ना माझ्या"
"अगम अचानक एक मोठा खड्डा संओर आला, मला गाडी कम्ट्रोल करायला वेळच मिळाला नाही, म्हणुन मी ब्रेक मारला, आय अ~मंअ व्हेरी सा~री हेमा.
"थापा मारु नका, इतका मोठा खड्डा होता तर मग दिसल कसा नाही?" मुद्दामच गाडी खड्ड्यात घुसवलीत आणि ब्रेक मारलात तुंही."
"मुद्दाम कशाला ब्रेक मारेन मी हेमा? तुझ्याशी मी मागे वळुअन बोलताना समोर खड्डा आलेला दिसला नाही" त्याने हसतच पुन्हा मगे बघितले व तो म्हणाला.
"तुमची नजरच साम्गते आहे भाउजी, आज आल्या पासुन तुमचा असाच चावटपणा चालू आहे"
"काय साम्गते आहे?" आता तो तिला चिडवायला म्हणाला.
"मला माहीत नाही जा."
"पुन्हा ब्रेक मारु का?" असम म्हणतच त्याने पुन्हा ब्रेक मारला व ती पुन्हा त्याला धडकली.
"भाउजी जास्ता चावटपणा केलात तर ताइला साम्गेन" सागुन ठेवते.
"अगम बायकॊ पे़आ मेव्हणी बरी असते अस म्हणतात."
" म्हणत असतील."
" आणि तुझ्या सारखी सुम्दर, गौरवर्णी, उम्च व सडसडीत पण कमनीय तनुलता अस्लेली, काळ्याभोर मुगनयनी सुन्दर डोळे, गुलाबी चाफेकळी ओठ, मोहक दिसणारी व प्रेंअळ बोलणारि मेव्हणी सर्वाना थोडीच मिळते, हे सर्व पाहताना मीच काय पण कुणीही घायाळ होईल आणि तुझ्यासाठी तर वर सशोम्धनाचा अजिबात त्रास पडणार नाःई, लाईन लागेल नुसती दारात." त्याने बोलण्य़ाच्या ओघात खुबीने इषयाला कलाटणी दिली.
"मला का हरभ-याच्या झाडावर चढवता? आणि मला यम्दा कर्तव्य नाही अस साम्गितलम ना मगाशीच ?"
"नाहि हेमा मी तुला हरभ-याच्या झाडावर चढवत नाहीये, मी खर तेच साम्गतोय तुला. तु आज खुपच सुम्दर दिसतेस, अगदी एखाद्या अप्सरे सारखी, तुला आज मी सकाळी बघीतल आणि माझा माझ्या डोळ्याम्वर विश्वासच बसत नव्हता. कारण गेल्या वेळेला तु आमच्याकडे आली होतीस तेम्व्हा मी दिल्ली ला गेलेलो होतो, त्यामुळे आज मी तुला जवळ जवळ दिड ते दोन वर्षानी बघतोय. तेम्व्हाच्या आताच्या हेमामाध्ये खुप फरक पडला आहे, तेम्व्हाच माझ्या मनात विचार आला की यम्दा हिच्या लग्नाचे लाडु मिळणार बहुतेक. पण तु तर म्हणतेस यम्दा कर्तव्य नाही म्हणुन पण का नाःई त्याचे एखादे तरी सबळ कारण साम्गतेस"
"लग्न केल की खुप बम्धन पडतात अस माझ्या मैत्रीणी साम्गत होत्या त्यामुळे अजुन एक दोन वर्षे तरी मौजमजा करु द्या, मग बघू" हेमा म्हणाली.
" अगम मौजमजे साठीच तर लग्न करायच असतम."
" ती मौजमजा नाःई काही" ती म्हणाली.
" आणि जर त्या मौजमजेची आठवण झाली तर"?
" भाउजीऽऽ खरोखरच मी गौरीताईला तुमचा चावटपणा साम्गेन हम आता? आत्ता माज्य़ा ल़आत आलम ताई आजारी असल्यामुळे एका माणसाला इतक्या दिवसाम्चा उपास घडलेला दिस्तोय आनि म्हणुनच आज तुमच्या मनात नक्कीच काहीतरी वेगळम चाललम आहे?
" माझ्या मनात काय चाललयम हे ऒळखण्या एव्हढी तु नक्कीच हुशार झाली आहेस आता,तुला आता खरम साम्गायचम तर आज मी तुला बघितल्यावर तुझ्या प्रेमातच पडलॊ आहे "आय लव्ह य हेमा, आय रियली लव्ह यु".
" तरीच मी म्हणते की भाउजीम्ची स्वारी आज एकदम वेगळ्याच मुडमध्ये का आहे" इतका वेळ त्याच्या खाम्द्‍यावर हात ठेवुन बसलेली हेमा आता हळु हळु मोकळी व्यायला लागली, तिने त्याच्या खाम्द्‍यावर्चा हात काढुन दोन्ही हात त्याच्या छातीवर आणत त्याला मागुन बिलगली.तिच्या छातीचा त्याला पाठिवर स्पर्श होताच त्याचा अम्गातुन विजेची लहर गेल्या सारखे त्याला वाटले व तो तिला म्हणाला" बघ आता हा चावट्पणा कोणाचा आहे, माझा आहे का?"
"काय केलम ंई आता?"
"पुन्हा माझ्या पाठीला काहीतरी टोचलस तू"
"भाउजीऽऽ प्लीज नको ना, किती मस्करी करता हॊ." हेमा आणखीनच त्याला बिलगत म्हणली.
"अगम लाडक्या मेव्हुणीची मस्करी नाही करणार तर कोणाची करणार" सावज आपल्य़ा जाळ्यात सापडलम्य हे बघून तो ही तिला हरभ-याच्य़ा झाडावर चढवु लागला (काअण ती हरभ-याच्या झाडावर चढल्याशिवाय तो तिच्यावर चढु शकत नहता हे त्याला माहीत होत)
" इतकी का मी आवडते तुंहाला" तिनेही लाडात येउन विचारले व त्याच्या खाम्द्यावर आपले डोके ठेवले..
" आय लव्ह यु हेमा "तो म्हणाला.
मगाच पासुन चाललेल्या गरमागरम व खंअम्ग सम्वादा मुळे ते दोघॆही चाम्गलेच गरम झाले होते, त्यामुळे हेमाचा गरं श्वास त्याच्या मानेवर जाणवायला लागला होता व तिची स्तनाग्रे चाम्गलीच ताठ व कडक झाली होती व त्याला घट्ट चिकटल्यांउळे साडिवरुनही त्याम्च्या घट्टपणा त्याला जाणवायला लागला होता. दुपारच्या रणरणत्या उन्हात दोघेही दोन्ही अर्थाने तापलेले होते. इकडे प्रशाम्तच्या मनात मात्र वेगळेच विचार घोळत होते, हेमाच्या बोलण्यातुन तिच्या मनातले भाव त्याने ऒळखले होते व जमलम्च तर आज किंआन एक पाउल तरी पुढे टाकायचम याच प्ल~म्निग तो करत होता
इतक्यात हेमा त्याला म्हणाली" जीजु तुमच्या या लाडक्या मेव्हणीला खुप तहान लागली आहे, कुठे तरी गाडी थाम्बवाना, मला आईसक्रीम खायचे आहे.
आम्धळा मागतो एक डॊळ आणि देव देतो दोन डोळे या उक्तीचा खरा अर्था त्य़ाला आज कळला, या सम्धीचा फायदा उठवायचा त्यानॆ ठरवले, व आईसक्रिम बरोबर जमलचम तर एक पाउल पुढे टाकून आपल्याला हवम ते आईसक्रिम तिच्या कडुन काढुन घ्यावम असा विचार त्याने केला.
तॊ रस्ताच काय तॊ पुर्ण एरीयाच तसा त्याच्या माहितीचा व पायाखालचा होता, कारण आ~म्फिसच्या कामासाठी व सासरीपण जाता येताना या रस्त्याने ब-याच वेळा त्याचम जाणम येणम होत असे. त्यामूळे कुठल्या हा~म्टेम्ल मध्ये आपल्याचा हवा तसा निआम्त मिळेल हे त्याला माहीत होतम, काही वेळाने त्याने गाडी त्याच्या माहितीच्या हा~म्टेल जवळ नेउन थाम्बवली व तिला तो फ~मंइली रुम घेउन गेला. दुपारची वेळा असल्य़ाने हा~म्टेल जवळपास रिकामे होते व फ~म्मिली रूं मध्ये तर त्या दोघाम्शिवाय कोणीच नव्हत, फ~म्मिली रूं मधले मन्द लाईटस व थम्डगार ऎ.सी.च वातावरण त्याच्या मनसुब्याम्ना पोषक असचम होतम.
तिला फ~म्‍मिली रुमंअध्ये बसवुन तो फ्रेश होण्याच्या निमित्ताने बाहेर आला व ऒळखीच्या एटरला भेटुन त्याला पटवून तॊ चेहेरा धुऊन फ़्रेश हॊउन आला. तो परत येई पर्यम्त हेमा पण फ्रेश झाली दिसत होती, तो तिच्या समोर जाउन बसला. इतक्यात वेटर आला व तो पाणी आणि मेनू कार्ड देउन गेला.
प्रशाम्तने हेमाला काही खाणार का म्हणून विचारलम, तो म्हणाला ईकडे पिझ्झा, बर्गर चाम्गला मिळतॊ.
हेमा थोड्‍यावेळाने मेनू कार्ड चाळत चाळत म्हणाली की चालेल आज आपण पिझ्झा खाउया"
पाच एक मिनीटाम्नी वेटर पुन्हा आत आला व दोन पिझ्झाची आ~म्र्डर घेउन गेला, आता प्रशाम्तला साधारण अर्धा तास तरी निवाम्त मिळणार होता, कारण पिझ्झा बनवायलाच किमान तेव्ह्ढा एळ लागतॊ. म्हणुनच त्याने पिझ्झा खाण्याचम प्रपोझल तिच्या समोर माम्डल होत.
प्रशाम्त तिच्या समोर बसुन तिच मुसमुसलेलम सौदर्य न्याहाळत होता, तिच्या साडीचा पदर थोडासा ढळला होता, त्यातुन त्याला तिचा टप्पोरा उजवा स्तन बाहेर डोकावत होता. हेमाचे तिकडे लअ नव्हतम ती स्वता:च्याच विचारात मग्न होती. थोडा वेळा दोघेही गप्प बसुन फ~म्मिली रूंच वातावरण अनुभवत होते. इतक्यात प्रशाम्तने तिला विचारले "हेमा रागावणार नसशील तर तुला एक प्रश्न विचारु, मला खरम खरम उत्तर देशील?"
त्यावर ती म्हणाली" विचाआना त्यात काय एव्हढम,आणि तुंहाला असम का वाटलम ंई तुमच्याशी खोटम बोलेन?"
त्यावर तो म्हणाला "तसम नाही गम, मला माहीत आहे की तु माश्याशी खोटम बोलणर नाहीस ते पण प्रश्न थोडा नाजुक आहे व तुझ्याकडुन ख-या उत्तराची मी अपेआ ठेवतॊ"
त्यावर ती म्हणाली"तुंही विचारा, ंई किमान तुंहाला तरी खोटम साम्गणार नाही?’
त्याने विचारले" हेमा तुझे कॊणाबरोबर अफेअर तर नाहीये ना?
तीने अगदी अणाचाही विलम्ब न लावता उत्तर दिलम की "नाही, पण असम का विचारलतम?"
"काही नाही गम सहजचम, मला असम वाटलम म्हणुन विचारलम" तो म्हणाला.
"असम्चम कसम तुंही विचाराल? काहीतरी कारण असल्याशिवाय तुंही असम विचारणार नाही? साम्गाना असम का वाटलम तुंहाला" ती अधिरतेने म्हणाली. तिच्या मनात शम्केची पाल चुकचुकली होती.
"तसम काही नाही गम मी अगदी सहज बोलुन गेलॊ?" तो म्हणाला.
"तसम नाही तुंही सहज तर नक्कीच विचारलम नसेल? तुंही असम विचारायचम काहीतरी कारण नक्की असणार?" ति खोदुन खोदुन त्याला विचारत होती. तिला कारण जाणुन घेण्याची उत्सुकता लागली होती.
त्यावर तॊ म्हणाला" तु इतका फोर्स करतेस म्हणुन साम्गतॊ, मी आज तुला जवळपास दोन वर्षानी तुला बघितले आहे व गेल्या दोन वर्षात तुझ्यात जो शारीरीक बदल झाला आहे ते एक कारण आणि ...
त्याने थोडा पा~म्ज घेतला तशि हेमा म्हणाली आणि काय?
"मघाशी तु कपदे बदलत असताना चुकुन तुझ्या खोलीत शिरलॊ व तुल कपडे बदलताना पुर्ण नग्नावस्थेत पाहीली तेम्व्हा तुझे हे ताठरलेले स्तन बघितल्यावर मला त्याच्यावर दात लागल्यासारखा वाटला व तुझ्या स्तनाम्चा आकारही मला मागच्या वेळेला बघितल्या पे़आ खुप मॊठा वाटला म्हणुन सहजच मनात आलम".

raj..
Platinum Member
Posts: 3402
Joined: 10 Oct 2014 01:37

Re: Marathi sexi stori-मराठी स्टोरी

Unread post by raj.. » 01 Nov 2014 08:20


त्याच्या तोम्डतुन तिच्या स्तनाम्च्या आकाराबद्दल ऎकुन तिच्या चेहे-यावर लाली चढली तिने लाजुन आपला चेहेरा आपल्या हाताम्नी झाकुन घेतला वा मान खाली घालुन बसली व एकदम मुसमुसुन रडयला लागली. त्याला आधी वाटलम की तीने लाजुन चेहे-यावर हात घेतला आहे म्हणुन तो तिला म्हणाला "आता का लाजतेस, मगाशी तुलाच उत्सुकता लागली होती म्हणुन मी बोललॊ."
पण त्याअर ती काहीच बोलली नाही व तशीच मान खाली घालुन बसली राहीली. पान जेम्व्हा तिचा हुम्दका त्याच्या कानावर आला तेम्व्हा त्याच्या चाणाअ नजरेने ऒळखलम होतम की ती लाजली नसुन ती रडते आहे, तसा तॊ आपल्या जागेवरुन उठला व तिच्या शेजारीच जाउन बसला व तिचा हात हातात घेवुन तो म्हणाला "ए हेमा, आय अ~मं सा~म्री" पण मला खरचम तुला दुखवायचम नव्हतम गम, माझ्य़ा मनात जी शम्का आली ती मी फक्त तुला बोलुन दाखवली, आय अ~मं रियली व्हेरी सा~म्री. हेमा प्लीज रडु नकोस ना.
शेवटी त्याने तिचे हात आपल्या हातानी धरुन वेगळे केले व तिची हनूवटी आपल्या हाताने वर उचलली तर हेमाचे डोळे पाण्य़ाने डबडबलेले त्याला दिसले.
त्यावर तो म्हणाला" मी म्हटम्लम ना सा~म्री, आता तरी रडणम थाम्बव ना प्लीज आणि तुझी इछ्छा असेल तरच मला साम्ग काय झालाय ते? मी कदाचीत तुझी काही मदत करू शकतॊ का? आणखीन एक गोष्ट तुला जर मी थट्टा केलेली आवडत नसेल तर मी पुन्हा कधीही तुझी थट्टा मस्करी करणार नाही पण प्लिज तु रडू नको.
त्यावर हेमा रडत रडतच त्याला बिलगली व म्हणाली "यात तुमचा काहीच दोष नाही, जीजु तुंही खुप चाम्गले आहात, तुमच्या सारखा सज्जन माणुस शोधुन ही सापडणार नाही, चुक माझ्या कडुन झाली आहे,ती गोष्ट आज मी तुंहाला साम्गणार आहे.
त्याने आपल्या हाताने तिचे डॊळे पुसले व तिला म्हणाला" हे बघ हेमा, तुला जर अगदी मनापासुन मला साम्गव असम वाटत असेल तरचम मला साम्गा नाहीतर माझी काहीच जबरदस्ती नाही, मी मगाशी सहजच बोललॊ होतो, ते तु विसरुन जा.
हेमा आता त्याला आपली कःआणी साम्गु लागली. ही गोष्ट मी एस.वाय.ला असताना घडली होती. माझ्या का~म्लेजमध्ये माझ्याच वर्गात मीना नावाची माझी मैत्रीण होती, आमच्या घरापासुन पाच एक मिनिटाम्वर रहायची, आंही ब-य़ाच एळा एकत्र अभ्यासाला बसायचॊ, कधी आमच्या घरी तर कधी तिच्या घरी. तिच्या घरी वी.सी.आर पण होता, आंही कधी कधी त्याच्यावर क~म्सेट लाउन पिच्चर पण बघायचॊ. एक दिवस अशीच का~म्लेज सम्पल्यावर मी तिच्या कडे अभ्यासाच्या गेले होते, थोडवेळ अभ्यास केल्यावर ती मला म्हणाली "ए हेमा आता अभ्यास बस करु या का? मला कम्टाळा आला आहे,चल थोडावेळ आपण पिच्चर बघूया, दादाने कालच नवीन क~म्सेट आणली आहे" असम म्हणून तिने वी.सी.आर चालू केला, त्यात नवीन क~म्सेट घातली. तॊ इम्ग्लीश पिच्चर होता. थोड्‍यावेळने त्यामध्ये दोन बायका एकमेकीम्ची चुम्बने घेत होत्या, आता त्या एकमेकीम्चे स्तन दाबु लागल्या, हळू हळू त्याम्नी एकमेकीम्चे कपडॆ काढुन त्यापुर्ण नागड्‍या झाल्या, मला ते बघुन कसम्तरीच व्हायला लागलम व मी मीनाला म्हणाले पण" शी मीना तु कसली घाणेरडी क~म्सेट लावली आहेस.
मला तर बघवत पण नाहिये, माझ्या अम्गात काहीतरी वेगळम्च होतयम. त्यावर ती म्हणाली" की पुढे बघ तर खरी काय़ काय़ गम्मत होते ती व तिच्या साम्गण्यावरुन मी पुढे बघायला लागले.
आता त्या एकमेकाम्ची योनी चाटत होत्या व पुरुषाच्या लिम्गासारखम खेळणम घेउन एकमेकीम्च्या पुचीत घालत होत्या, काहीवेळाने मीनाने माझ्य़ा स्तनाम्वर ःआत ठेवला व ते दाबू लागली, मला कसम्तरीच वाटत होतम पण नाईलाजाने मी ते सहन करत होते. हळु हळु तिने स्वत:चे व नम्तर माझे कपडे एक एक करुन काढुन टाकले.मलाही आता जरा बर वाटत होत. नम्तर आंही एकमेकीम्ची चुम्बने घेतली, एकमेकीचॆ स्तन दाबले. तिने त्या दिवशी माझी योनी पण चाटली. तिनेच मला या सर्व गोष्टी कशा करायच्या ते शिकवले.
थोड्‍यावेळानम्तर मी तिकडुन घरी आले, मला त्या रात्री झोप आली नाही. सारखा तोच प्रसम्ग माझ्या डॊळ्यासमोर येत होता, माझ पुर्ण अम्ग तापलम होतम. त्यानम्तर आठवड्‍यातुन तीन चा वेळा हा खेळ आंही खेळु लागलॊ, साधरण सहा सात महीने तरी हे चालू होते, आता तर आम्ही जवळ जवळ रोजच हा खेळ खेळु लागलॊ, आमच्या वर्गातल्या आणखी एक दोन मुली य खेळात आता सांइल झल्या होत्या पान मी आनी मिना इतर कोणी नसल तरी रोज भेटयचॊ व एकमेकीम्शी खेळायचो. एक दिवस अशच आमचा खेळ चाळू होता. मिनाने लावलेल्या क~म्सेट मधल्या मुली ते क्रुत्रिं लिम्गाने एकमेकीना सुखा देत होत्या इतक्यात मीना कीचन मध्ये जावुन दोन काकड्‍य़ा घेवुन आली वा आंही त्या काकड्‍यानी एकमेकीम्शी खेलायला लागलॊ. आमचा केळ चालु असताना तिचा मॊठा भाउ रमेश डुप्लीकेट चावी लावुन आता आला वा आंहाला खेळताना बघु लागला, हळुच त्याने आपले जाड जुड लिम्ग प~म्ट मधुन काढले व हाताम्नी हलवू लागला, मी पाठमोरी असल्याने मला तो दिसला नाही पण मीनाने त्याला बघितले होते.मीना व मी दोघीही पुर्ण नग्न होतो.
तो सरळ आमच्या बेडवर शिरला वा तो आपलम लिम्ग जबरदस्तीने माझ्या ढुम्गणावर घासु लागला, मी मिनाच्या अम्गावर होते त्यामुळे मी आधी त्याला पाहीले नाही पन त्याच्या लिम्गाचा स्पर्श माझ्या ढुम्गणाला होतच मल काहीतरी वेगळ होतय याची जाणीव झाली व मी मागे वळुन बगीतले तर हा लिम्गा घासताना दिसला. मी त्याला बघुन खुप घाबरले होते व माज्या तोम्डतुन त्याला बघीतल्यवर किम्काळि फुटली. इतक्यात मीनाने कावा साधला व ती माझ्या अम्गाखालुन उठली व तिने मला बेडवर झोपवले व मला म्हणाली"अगम काकडी किती दिवस घालणार, एकदा माझ्या रमेश्दादाचा घालुन बघ म्हणजे रोज मागशील तु."
मी तशीच उठायचा प्रयत्न करु लागले तसा तो एकदम माझ्या अम्गाशी झटु लागला. मी त्याला माझ्या अम्गावरुन दुर ढकलायचा परय्त्न केला पाण आता मिणाही त्याला साथा देत होती.
तिने माझे दोन्ही हात धरुन ठेवले होते व मी ओरडु नये म्हणुन तिने आपले ऒठ माझ्या ऒठम्वर दाबले होते.रमेश आता माज्या अम्गवर आडवा होनार ईतक्यात दारावरची बेल वाजली. बेल वाजली म्हणुन कॊण आल आहे ते बघायला मिणा घाउन चढवत चढवत बहेर गेलि व तेव्हढ्या वेळात रमेशनेही आपले लिम्ग प~म्ट मध्ये कोम्बले. मी पण पटकन उठले व ंआजे कपडे घातले. इतक्य़ात मीना आत मध्ये आली व मला ही गोष्ट कोणालाही न साम्गण्याबद्दल विनवु लागली. तिच्या पाठोपाठ तिची आई पण आत मध्ये आली.
मी मिनाच्या आईला घडलेला सर्व प्रकार साम्गितला. तिने माझ्यासमोरच मीना व रमेश्ला दोअन दोन कानाखाली लगावल्या व माझी ंआफी मागयला लावली. नम्तर त्याम्नी पण माझी ंआफी ंआगीतली व घडलेला प्रकार कोणालाही न साम्गान्य़ची विनम्ती केली काराण मी जर बाहेर हा प्रकार कोणाला साम्गीतला तर त्याम्ना तोम्ड दाखवायलही जाग रहीली नसती. माझ्य़ा नशिबाने त्याम्ची आई त्या दिवशी लवकर घरी आली व मी देवाच्य़ा क्रुपेने सहीसलामत घरी पॊचले. पण या प्रकारात माझीपण चुक होती म्हणुन मी घरी हा प्रकार कोणालाही बोलले नाही.
त्या प्रसम्गानम्तर मी खुप घाबरले होते, दोन तीन दिवस मी घाबरुन का~म्लेजला पण गेले नव्हते, मात्र त्या दिवसानम्तर ंई ठरवलम की"मीनाला या पुढे कधीही भेटायचे नाही व कधीही तिच्या घरीपण जायचम नाही वा तिच्याशी कुठल्याही प्रकारचा सम्बम्ध ठेवायचा.
त्या नम्तर मीना एक दोन एळेला मला भेटली होती वा माझी माफीपण मागितली तिने पण मी तिला ठणकावुन साम्गीतलम की पुन्हा मला भेटायचा प्रयत्न करू नकॊस. पण तिने जी आग माझ्या अम्गात पेटवली होती त्यामूळे मला कधी कधी कोणीतरी ंइठीत घेउन आवळुन टाकावे असम वाटत राही व मी स्वत:च माझी आग विझवायचा प्रयत्न करयची. त्यानम्तर आता दोन महीन्या पुर्वी मला माझ्य़ा शाळेतील मैत्रीण अर्चना मला भेटली वा तिला मी हा सर्व प्रकार साम्गितला. तर ती मला म्हणाली की "मी हा~म्स्टेलला होते तेम्व्हा ब-याच मुली हे "लेस्बीयन" चाळे करायचॊ."पण तु नशीबवान आहेस की मीनाच्या तावडीतुन तु सुटलीस ते. तिच्या बोलण्याने मला जरा धीर आला. त्यानम्तर हल्ली आंःई दॊघीजणीम्नी तीन चार वेळा आंअच्या घरी आई नसताना एकमेकीम्ना हे सुख देण्याचा प्रयत्न केला होता.
एस.वाय.च्या त्या प्रकारानम्तर मी इतकी घाबरले होते की का~म्लेजातील एक दोन मुलाम्नी पण मला प्रपोज पण केले होते पण मी त्याम्ना साफ नकार दिला. आपली व्यथा माम्डताना तिला रडु आवरलम नाही व ती त्याच्य़ा खाम्द्‍यावर डोकम ठेवून रडु लागली, तशी प्रशाम्तने तिला जवळ ऒढली वा तिच्या केसातुन हात फिरवू लागला. पण त्याच्य़ा या कुतीमध्ये कूठलाही स्वार्थ नव्हता वा वासनेचा लवलेशही नव्हता.
ही सगळी गोष्ट ऐकल्यावर प्रशाम्त म्हणाला" पण ही गोष्ट आणखी कोणाला साम्गितली नाहीस ना? तुझ्या आईला किम्वा तुझ्या ताईला?
त्यावर हेमा म्हणाली की" आईला जर हे कळलम असतम तिने माझ का~म्लेजला जाणम बम्द करुन टाकलम असतम व मी एकदा ताईला साम्गायचा विचार केला होता पण नम्तर विचार केला की तीने जर आईला साम्गितलम तर? म्हणुन मी तिलाही काहीही बॊलले नाही. पण भाउजी मला ही गोष्ट तुंहाला कधीपासुन साम्गाविशी वाटत होती पण माझा धीर होत नव्हता पण भाऊजी आज घरात तुंही मला कपडॆ बदलताना पाहीलतम व नम्तर तुंही लग्नाच्या विषया वरुन माझी थट्टा मस्करी करायला लागलात, तेम्व्हाच मी ठरवलम होतम कि आज तुंहाला घडलेला सगळा किस्सा साम्गायचा, पण कुठून सुरुवात करावी हेच सुचत नव्हतम पण शेवटी तुंहीच हा विषय काढलात व माझम काम सोपम झालम, पण भाउजी तुंहीच मला साम्गा आता माझ काही चुकलम का?
प्रशाम्त तिच्या अम्गावरुन प्रेमाने हात फिरवत तिला म्हणाला" जे घडल यात तुझी काहीच चुक नाही. पण हेमा तु खुप नशिबवान आहेस की तु त्या बःइण-भावाम्च्या तावडीतुन सुटलीस ते? त्याम्नी तुला काही केलम असतम तर? आणखीन तु एक शहाणपणा केलास तो म्हणजे तुझ्या आईला किमआ तुझ्या ताईला य़ातलम काही नाही साम्गितलस ते. चलम आता रडण थाम्बव बघू, आता रडायचा कशाला? ही तर आनम्दाची गोष्ट आहे की तु अगदी सही सलामत सुटली आहेस त्याम्च्य़ा तावडीतुन,चलम आपण अण एन्जा~म्य करुया. पण लआत ठेव तुझ्या घरातल्या लोकाम्ना या बद्दल काहीही साम्गू नकोस.
आणखीन एक गोष्ट" तुझ्या आयुष्यात कुठलही सम्कट आलम किम्वा माझी कुठल्याही प्रकारची मदत लागली अगदी पैशाची सुद्धा, तर कुठलाही न सम्कोच न करता माझ्या कडॆ यायचम किम्वा मला कळवायचम. मी माझ्या परीने जेव्ह्ढी मदत करता येईल तितकी नक्की करेन हे प्रा~म्‍मिस आहे माझम तुला.
त्यावर हेमा म्हणाली "थ~म्क यु जीजु", मी कधी पासुन हे मनात ठेवून होते, पण कोणालाच साम्गायचे डेअरिम्ग होत नव्हते, पण मी मनाशी निश्चय केला होता की तुंहाला कधीतरी ही गोष्ट साम्गायची, आज तुंहाला हे सगळ साम्गितल्यामूळे माझम मन खुप हलकम झालयम.
प्रशाम्त तिला म्हणाला" हेमा मला जीजु म्हणण्यापेआ नावाने हाक मारलीस तरी चालेल, तुझी ताईपण मला प्रशाम्तच म्हणते"
त्याअर हेमा त्याला म्हणाली" पण ताई काय म्हणेल, माझ्या आईला एकतर ताई तुंहाला नावाने हाक मारते ते आवडत नाही, त्यात मी पण तुंहाला नावाने ःआक मारते अस तिला कळल तर मला मारेल ती"
"हो ते ही खरचम आहे "
"त्यापॆआ मी तुंहाला जीजुच म्हणत जाइन सगळ्याम्समोर व एकट असताना प्रशाम्त म्हम्टल तर चालेल का? हेमाने त्याला विचाअले.
"हो चालेल,तुला काय योग्य वाटेल ते म्हण" तो म्हणाला.
"ठीक आहे" हेमा म्हणाली व पुन्हा त्याच्या खाम्द्याचा आधार घेवुन त्याला बिलगली.